مقاله بررسي متغير زمان در گفتمان سه رئيس جمهور سابق تونس، مصر و ليبي(بن علي، مبارک و قذافي) با رويکرد سبک شناسي رايانشي- پيکره اي

ت :24مقاله پیش رو با رویکرد سبک شناسی رایانشی- پیکره ای به بررسی بسامد انواع زمان در سه سخنرانی پایانی رؤسای جمهور پیشین عرب می پردازد و بر این فرضیه استوار است که می توان با استفاده از متغیر زمان به میزان واقع گرایی، و جنبه های اصلی صدای دستوری در این سه سخنرانی دست یافت. مبنای نظری و کاربردی این مقاله، بر گرفته از دستور نظام مندی هلیدی است. پیکره زبان آن در مجموع شامل289 فعل است که بر اساس روش نمونه گیری انتخاب شده و 8 متغیر زمان در پیکره داده ها تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد که در این سه سخنرانی، به ترتیب زمان حال61.58گذشته27.33% و آینده11.07%درصد افعال ر

خلاقیت و نوآوری 13 ص

ت :24مقاله پیش رو با رویکرد سبک شناسی رایانشی- پیکره ای به بررسی بسامد انواع زمان در سه سخنرانی پایانی رؤسای جمهور پیشین عرب می پردازد و بر این فرضیه استوار است که می توان با استفاده از متغیر زمان به میزان واقع گرایی، و جنبه های اصلی صدای دستوری در این سه سخنرانی دست یافت. مبنای نظری و کاربردی این مقاله، بر گرفته از دستور نظام مندی هلیدی است. پیکره زبان آن در مجموع شامل289 فعل است که بر اساس روش نمونه گیری انتخاب شده و 8 متغیر زمان در پیکره داده ها تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد که در این سه سخنرانی، به ترتیب زمان حال61.58گذشته27.33% و آینده11.07%درصد افعال ر

پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتبی 81 اسلاید

ت :24مقاله پیش رو با رویکرد سبک شناسی رایانشی- پیکره ای به بررسی بسامد انواع زمان در سه سخنرانی پایانی رؤسای جمهور پیشین عرب می پردازد و بر این فرضیه استوار است که می توان با استفاده از متغیر زمان به میزان واقع گرایی، و جنبه های اصلی صدای دستوری در این سه سخنرانی دست یافت. مبنای نظری و کاربردی این مقاله، بر گرفته از دستور نظام مندی هلیدی است. پیکره زبان آن در مجموع شامل289 فعل است که بر اساس روش نمونه گیری انتخاب شده و 8 متغیر زمان در پیکره داده ها تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد که در این سه سخنرانی، به ترتیب زمان حال61.58گذشته27.33% و آینده11.07%درصد افعال ر