مقاله رابطه ي بين اجراي فوق برنامه هاي ورزشي با موفقيت ورزش قهرماني در دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره)نوشهر

ت :10برنامه‌ریزی مناسب اوقات فراغت و هدفمند نمودن این فرصت گران‌بها، موجبات نشاط و شادابی دانشجویان و توسعه جامعه را فراهم می‌نماید. هدف این پژوهش رابطه بین اجرای فوق برنامه‌های ورزشی با موفقیت ورزش قهرمانی در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهربود.پژوهش حاضر از لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی(همبستگی) محسوب می شود. جامعه آماری با لحاظ نمودن ضریب حفاظتی- امنیتی شامل دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)نوشهر بوده که با استفاده حجم نمونه کوهن 320نفر انتخاب شدند وبه طورتصادفی ساده به پرسشنامه‌ی‌27 سوالی محقق ساخته با پایایی87/0 پاسخ دادند. برا

مقاله رديابي موج با استفاده از اصل زمان همرسي و معکوس زمان سيرهاي باقي مانده

مه‌ریزی مناسب اوقات فراغت و هدفمند نمودن این فرصت گران‌بها، موجبات نشاط و شادابی دانشجویان و توسعه جامعه را فراهم می‌نماید. هدف این پژوهش رابطه بین اجرای فوق برنامه‌های ورزشی با موفقیت ورزش قهرمانی در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهربود.پژوهش حاضر از لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی(همبستگی) محسوب می شود. جامعه آماری با لحاظ نمودن ضریب حفاظتی- امنیتی شامل دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)نوشهر بوده که با استفاده حجم نمونه کوهن 320نفر انتخاب شدند وبه طورتصادفی ساده به پرسشنامه‌ی‌27 سوالی محقق ساخته با پایایی87/0 پاسخ دادند. برای تجزیه و

عوامل موثر بر فرآیند پوشش كاری

ت :10برنامه‌ریزی مناسب اوقات فراغت و هدفمند نمودن این فرصت گران‌بها، موجبات نشاط و شادابی دانشجویان و توسعه جامعه را فراهم می‌نماید. هدف این پژوهش رابطه بین اجرای فوق برنامه‌های ورزشی با موفقیت ورزش قهرمانی در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهربود.پژوهش حاضر از لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی(همبستگی) محسوب می شود. جامعه آماری با لحاظ نمودن ضریب حفاظتی- امنیتی شامل دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)نوشهر بوده که با استفاده حجم نمونه کوهن 320نفر انتخاب شدند وبه طورتصادفی ساده به پرسشنامه‌ی‌27 سوالی محقق ساخته با پایایی87/0 پاسخ دادند. برا