مقاله زنان و ميزان حضور آنها در رشته هاي تحصيلي و شغل هاي مهندسي

عه فرهنگی و اجتماعی در کنار توسعه اقتصادی امری ضروری است. محور اصلی در توسعه، نیروی انسانی هر کشور است. از آنجا که زنان یکی از بازوان مهم توسعه کشورند، نقش آنها را در رسیدن به این مهم، باید مد نظر قرار داد. در این مقاله میزان حضور زنان در رشته ها و مشاغل مهندسی در چند کشور دنیا، از جمله ایران، مقایسه و بررسی شده است.

مقاله بررسي تخلخل و تراوايي در سنگ مخزن سازندهاي دالان و کنگان در ميدان گازي پارس جنوبي

ی و اجتماعی در کنار توسعه اقتصادی امری ضروری است. محور اصلی در توسعه، نیروی انسانی هر کشور است. از آنجا که زنان یکی از بازوان مهم توسعه کشورند، نقش آنها را در رسیدن به این مهم، باید مد نظر قرار داد. در این مقاله میزان حضور زنان در رشته ها و مشاغل مهندسی در چند کشور دنیا، از جمله ایران، مقایسه و بررسی شده است.

کتاب بازرسی خطوط لوله

عه فرهنگی و اجتماعی در کنار توسعه اقتصادی امری ضروری است. محور اصلی در توسعه، نیروی انسانی هر کشور است. از آنجا که زنان یکی از بازوان مهم توسعه کشورند، نقش آنها را در رسیدن به این مهم، باید مد نظر قرار داد. در این مقاله میزان حضور زنان در رشته ها و مشاغل مهندسی در چند کشور دنیا، از جمله ایران، مقایسه و بررسی شده است.