مقاله اثر بخشي آموزش راهبردهاي شناختي-فراشناختي بر عملکرد توجهي- حافظه‌اي دانش‌آموزان مبتلا به ADHD

ت :32ه هدف: در پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی- فراشناختی بر عملکرد توجهی- حافظه­ای دانش‌آموزان مبتلا به ADHD مورد توجه بود. روش: پژوهش حاضر با روش آزمایشی از نوع طرح­های پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دارای اختلال کمبود توجه- بیش­فعالی دوره ابتدایی و دوره اول متوسطه در سال تحصیلی 95-1394 مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره آموزش و پرورش ناحیه 2 تهران تشکیل می‌دادند که از بین آنها تعداد 40 نفر به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی به 2 گروه 20 نفری گمارده شد. سه ابزار سنجش مورد استفاده قرار گرفت ک

چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق اهمیت آموزش ریاضیات

ت :32ه هدف: در پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی- فراشناختی بر عملکرد توجهی- حافظه­ای دانش‌آموزان مبتلا به ADHD مورد توجه بود. روش: پژوهش حاضر با روش آزمایشی از نوع طرح­های پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دارای اختلال کمبود توجه- بیش­فعالی دوره ابتدایی و دوره اول متوسطه در سال تحصیلی 95-1394 مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره آموزش و پرورش ناحیه 2 تهران تشکیل می‌دادند که از بین آنها تعداد 40 نفر به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی به 2 گروه 20 نفری گمارده شد. سه ابزار سنجش مورد استفاده قرار گرفت ک

مقاله رهبري و مديريت در دانشگاه ها

ت :32ه هدف: در پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی- فراشناختی بر عملکرد توجهی- حافظه­ای دانش‌آموزان مبتلا به ADHD مورد توجه بود. روش: پژوهش حاضر با روش آزمایشی از نوع طرح­های پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دارای اختلال کمبود توجه- بیش­فعالی دوره ابتدایی و دوره اول متوسطه در سال تحصیلی 95-1394 مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره آموزش و پرورش ناحیه 2 تهران تشکیل می‌دادند که از بین آنها تعداد 40 نفر به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی به 2 گروه 20 نفری گمارده شد. سه ابزار سنجش مورد استفاده قرار گرفت ک