بررسی اذن و آثار حقوقی آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی اذن و آثار حقوقی آن :

پیش گفتار

اهمیت موضوع
پیشینه تحقیق
فصول مطالب
روش تحقیق

اهمیت موضوع


مسأله اذن و آثار حقوقی آن در حقوق مدنی, از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. نظری اجمالی به قانون مدنی و ابواب مختلف فقه امامیه, این حقیقت را آشکار می‏سازد که اذن در روابط حقوقی و اجتماعی افراد نقش به سزایی دارد.
در حقوق اموال, ضمن مباحث گوناگونی, چون حق انتفاع و حق ارتفاق, مسأله اذن به انتفاع یا اذن به ارتفاق مطرح گردیده است. هم‏چنین, در مباحث مربوط به قراردادها و در ضمن بحث از عقود معین, نقش و تأثیر اذن مورد توجه قرار گرفته است. قانون مدنی, در ضمن بحث از عقودی مانند بیع, رهن, هبه, ودیعه, عاریه, وکالت, ضمان و اجاره به بیان احکام و آثار آن می‏پردازد.
نقش برجسته اذن, در میان مباحث مربوط به الزامات خارج از قرارداد نیز انکار ناپذیر است؛ مباحثی از قبیل: عدم جواز تصرف در مال دیگری بدون اذن مالک, نقش اذن در تحقق عناوین امانت مالکی و امانت قانونی, تجاوز از حدود اذن و تأثیر آن در ضمان, در این خصوص قابل بررسی می‏باشد.
در حقوق خانواده نیز, نقش و اهمیت اذن, به وضوح در جای جای مواد قانون مدنی و ابواب فقه دیده می‏شود. اعتبار اذن ولیّ درنکاح دختر یا پسر صغیر و نیز در نکاح باکره, شرط بودن اذن زن درنکاح شوهر با برادرزاده یا خواهرزاده زن و نیز موقوف‏بودن ازدواج‏زن‏ایرانی‏باتبعه‏خارج,براذن‏دولت,ازجمله‏این‏موارداست.
اهمیت اذن, در عرف و تنظیم روابط اجتماعی نیز بر کسی پوشیده نیست. مالک با اذن خویش, تصرف در خوراکی‏ها و استراحت در خانه خویش را برای میهمان مباح می‏سازد, یا به داماد و دخترش اذن می‏دهد که برای مدتی در یکی از اطاق‏های منزل او سکونت کنند, یا به دیگری اذن می‏دهد که از اتومبیل او استفاده کند یا از میوه‏های باغ او بخورد.
موارد فوق و نمونه‏های فراوان دیگری از تعارف‏ها و نزاکت‏ها که با حیات اجتماعی و حقوقی افراد گره خورده و نقش مهمی در تنظیم روابط افراد جامعه با یک‏دیگر ایفا می‏کند, اهمیت نقش و تأثیر اذن را در عرف و زندگی اجتماعی نشان می‏دهد.

پیشینه تحقیق


با وجود اهمیّت و نقش مؤثر و فراگیر این نهاد حقوقی, قدر آن ناشناخته مانده است و در علم حقوق نیز چندان مطمح نظر واقع نشده و کتاب یا رساله‏ای مستقل در جهت تبیین ماهیت حقوقی, عناصر, آثار و احکام آن به رشته تحریر در نیامده است. در تألیفات گوناگون حقوقی و فقهی که از اذن نامی برده شده, بیشتر احکام و آثار آن به صورت پراکنده مورد توجه و بررسی قرار گرفته است؛ نه مباحثی از قبیل ماهیت حقوقی, اوصاف, عناصر و تقسیمات اذن.
با این همه, در نوشته‏های حقوقی به تبع تفسیر و توضیح موادی از قانون مدنی که به آثار و احکام و برخی از تقسیمات اذن پرداخته, مطالبی در این زمینه دیده می‏شود. در منابع فقهی نیز به صورت پراکنده در ابواب گوناگون به ویژه در مباحث غصب, بیع فضولی, نکاح, اجاره, عقود اذنیّه, حجر و قیمومیّت, این موضوع طرف توجه واقع شده است.

فصول مطالب


اذن و آثار حقوقی آن را ضمن چهار بخش به ترتیب زیر بررسی خواهیم کرد:
بخش اول - کلیات؛
بخش دوم - عناصر و ارکان اذن؛
بخش سوم - انحلال اذن؛
بخش چهارم - احکام و آثار حقوقی اذن.
مطالب بخش اول, طی سه مبحث جداگانه ارائه می‏گردد. در این بخش , تعریف و ماهیّت حقوقی اذن, تمییز آن از مفاهیم و نهادهای حقوقی مشابه و تقسیمات دیگر آن مورد بررسی قرار می‏گیرد.
بخش دوم, به بررسی عناصر و ارکان اذن اختصاص دارد. اذن دهنده, مأذون, قصد انشا و مورد اذن, موضوعاتی است که در این بخش مورد مطالعه قرار می‏گیرد.
مسأله بطلان اذن و مواردی که در آنها اذن مرتفع می‏گردد, موضوع مورد بررسی در بخش سوم, خواهد بود.
سرانجام, بخش چهارم به بررسی و تبیین احکام و آثار حقوقی اذن می‏پردازد. از آن‏جا که برخی از احکام و آثار اذن به عقد یا ایقاع معینی اختصاص دارد, ولی پاره‏ای دیگر جنبه کلی داشته و نه تنها به عمل حقوقی معینی اختصاص ندارد, بلکه گاهی دایره شمول آن از محدوده اعمال حقوقی فراتر رفته, موارد دیگری را نیز دربر می‏گیرد, مطالب این بخش به دو شاخه تقسیم می‏گردد: نخست احکام و آثار کلی اذن؛ به بیان دیگر قواعد عمومی, و در مبحث دوم احکام و آثار اذن در اعمال حقوقی بررسی خواهد شد.

لینک کمکی