مقاله ارزیابی كارایی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با رویکرد تحلیل پوششی داده های فازی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزیابی کارایی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با رویکرد تحلیل پوششی داده های فازی :

مقاله ارزیابی کارایی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با رویکرد تحلیل پوششی داده های فازی


-مقدمه :

هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت فعالیتهای زیر مجموعه های خود , به یک نظام ارزشیابی , جهت سنجش این مطلوبیت احتیاج دارد. بانک کشاورزی نیز به عنوان یک سازمان, از این قاعده مستثنی نیست . اما بررسی روشهای موجود ارزیابی عملکرد بانکی بیانگر آن است که این روشها نوعاً تجربی و حاوی یکسری نسبتهای مالی است که به دلیل عدم استاندارد و ناهمگونی فعالیتهای بانکها, نتایج آنها در شعب مختلف قابل مقایسه نیست . از این رو امروزه فنون جدیدی جهت ارزیابی عملکرد بانکها استفاده می شود که یکی از کاربردی ترین آنها تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA ) است . این تکنیک مبتنی بررویکرد برنامه ریزی خطی است که هدف اصلی آن , مقایسه و ارزیابی تعدادی از واحدهای تصمیم گیرنده مشابه است که مقدار ورودیهای مصرفی و خروجیهای تولیدی متفاوتی دارند . اما استفاده از این تکنیک معمولاً موجب تعداد شعب کارا می شود که عملاً نیاز به روشهای دیگری را در جهت رتبه بندی این شعب کارا الزامی می نماید . مسأله تعداد شعب کار ا زمانی رخ می دهد که تعداد ورودیها و خروجیهای مدل نسبت به تعداد واحدهای مورد ارزیابی از رابطه معنی داری برخوردار باشد . برای رفع این نقیصه , سعی می شود با ترکیب ورودیها یا خروجی ها ی مشابه , تعداد آنها را کاهش داد. همچنین استفاده از این تکنیک ممکن است سبب توزیع غیر واقعی وزن به ورودیها و خروجیهای مدل شود . به عبارت دیگر این تکنیک مجاز است به یک داده کم اهمیت , وزن زیادی دهد ( وبالعکس ), به گونه ای که میزان کارایی محاسبه شده برای واحد تحت بررسی حداکثر گردد. به علاوه ممکن است وزنهای نهایی بدست آمده برای ورودیها و خروجیها مورد قبول مدیریت نباشد . لذا در این تحقیق, برای رفع این مشکل , پس از شناسایی شاخصهای ورودی و خروجی مدل, نظر خبرگان در رابطه با اهمیت نسبی شاخصهای ورودی و خروجی , در تکنیک تحلیل پوششی دادها ملحوظ می گردد. اما از آنجا که نظر کارشناسان بصورت دقیق و قطعی نمی باشد, لذا از مفاهیم و اوزان فازی در سنجش اندازه کارایی و محدود کردن اوزان و خروجیها استفاده شده است .

در این تحقیق از یکی از مدلهای پایه ای تکنیک تحلیل پوششی داده ها مدل ( CCR ورودی محور) به سه صورت زیر استفاده شده و در نهایت نتایج حاصل از اجرای این سه مدل با مقایسه شده است :

1-مدل متعارف CCR ورودی محور , با ترکیب داده های همجنس برمبنای یک معیار ارزشی مشترک .

3-مدل متعارفCCR ورودی محور, با ترکیب داده های همجنس برمبنای اوزان فازی گروهی .

4-مدل غیر متعارف CDR ورودی محور , با ترکیب داده های همجنس برمبنای اوزان فازی گروهی واعمال اوزان فازی تقریبی برای ورودیها و خروجیها .

همچنین در این تحقیق کارایی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان , با استفاده از مدل CCR خرو جی محور محاسبه شده و پس از شناسایی شعب ناکارا , راهکارهایی در خصوص بهبود کارایی این شعب , با درنظر گرفتن ماهیت خروجی محور مدل ارائه گردیده است .

لینک کمکی