مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی :

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

مقدمه................................................ 9

2-1.­تعاریف ومفاهیم.................................. 10

2-1-1.مفهوم مسکن ................................... 10

2-1-2.مسکن روستایی.................................. 11

2-1-3.پایداری و توسعه پایدار........................ 14

2-1-4.توسعه پایدار روستایی.......................... 15

2-1-5.مسکن پایدار روستایی.......................... 17

2-2.مسکن و نظریات مربوط به آن....................... 17

2-3.اهمیت مسکن در زندگی انسان....................... 18

2-4.نقش مسکن درفرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی و اهمیت آن 19

2-5.روشهای اساسی تامین مسکن......................... 20

2-5-1.ارتقای کیفیت سکونت............................ 20

2-5-2.تامین زمین و خدمات............................ 21

2-5-3.اهداف روش تامین زمین و خدمات.................. 21

2-5-4.روش توانمند سازی.............................. 22

2-6.عوامل موثر در تدوین استاندارد های مسکن.......... 23

2-6-1.زیانهای ناشی از بی دقتی در تدوین استانداردهای مسکن 23

2-6-2.استانداردهای مسکن............................. 23

2-6-3.شکل مطلوب مسکن................................ 24

2-6-4.استحکام مسکن.................................. 24

2-7.جایگاه مسکن روستایی در توسعه پایدار روستایی..... 24

2-9. شاخص ها ی تبیین کننده توسعه پایدار و توسعه پایدار روستایی 26

2-10.اصول طراحی مسکن پایدار روستایی................. 27

2-10-1.موارد اکولوژیکی ............................. 27

2-10-1-1.مسکن پایدار و طراحی منظر.................... 27

2-10-1-2.مسکن پایدار و اقلیم......................... 27

2-10-1-3.مسکن پایدار و حفاظت از منابع آبی........... 28

2-10-1-4.مسکن پایدار و پیوند با طبیعت................ 28

2-10-2.موارد اجتماعی................................ 29

2-10-2-1.مسکن پایدار و فرهنگ ساکنین.................. 29

2-10-2-2.مسکن پایدار و کاربریهای مختلط............... 29

2-10-2-3.مسکن پایدار و تراکم......................... 29

2-10-2-4.مسکن پایدار و رابطه انرژی و سلامت........... 30

2-10-3.موارد اقتصادی................................ 30

2-10-3-1.مسکن پایدار و عوامل تکنیکی.................. 30

2-11.شاخص­های مسکن پایدار در تجارب جهانی............. 30

2-11-1.شاخص های توسعه پایدارمسکن در ایران........... 33

2-12.سیاست های مسکن در برنامه های عمرانی قبل و بعد از انقلاب 34

2-12-1.سیاست های مسکن در برنامه های قبل از انقلاب.... 34

2-12-2.سیاستهای مسکن در برنامه های عمرانی بعد از انقلاب 35

2-13.روش شناسی پژوهش................................ 36

2-13-1. روش تحقیق................................... 36

2-13-2.تعیین حجم نمونه.............................. 37

2-13-3.تجزیه و تحلیل داده­ها......................... 38

2-13-4.اجزای پرسشنامه............................... 38

2-14.شاخص های مسکن پایدارمورد استفاده در این تحقیق. 39

مقدمه

مطالعه و تحقیق در شرایط سکونتگاههای روستایی , در محورمطالعات جغرافیای روستایی قرار می­گیرد . جغرافیای روستایی به بررسی و شناخت ساختاری-کارکردی اجتماع روستایی با توجه به اهمیت و نقش نیروهای گوناگون طبیعی و انسانی می پردازد . همچنین برپایی فضایی حاصل از فعالیت های زراعی و غیر زراعی روستایی و نیز ساختارها و کارکردهای گوناگون در مکان وظیفه اصلی جغرافیای روستایی است , اساسی­ترین هدف جغرافیای روستایی را می توان ایجاد فضای حیاتی مناسب وپایدار برای روستاییان عنوان نمود . این هدف در جغرافیا و برنامه ریزی روستایی با برنامه ریزی شهری و منطقه ای قابل دستیابی میباشد که نهایتا هدف کلان آن یعنی توسعه یکپارچه یا همه جانبه روستایی را دنبال می کند . با مشخص شدن لزوم دخالت دانش جغرافیا در حیطه مطالعات روستایی می­توان اکنون جایگاه مباحث پایداری و ناپایداری سکونتگاههای روستایی را در چارچوب این علم چنین بیان نمود . شهر و روستا در عرصه سرزمین ملی , ساختار فضایی ویژه­ای را به صورت یک سیستم باز و نظام شکل می دهند اگر به دلیل جزیی ازنظام , پیوسته و مداوم در برخورد با سایر اجزا قرار گیرد و روابط سیستمی حاکم بر نظام دچار آشفتگی گردد, ضعف و رکود و در نهایت نابودی مجموعه سیستم فراهم خواهد شد . بنابراین عرصه های روستایی , به عنوان پدیده های مکانی- فضایی برآیندی از عوامل و عناصر مکان ساز , نظام اکولوژیک ,پیشینه تاریخی , فرهنگی , سیاست گذاری اجتماعی و اقتصادی , نظام و نگرش حاکم بر فضاست . پس هرگاه در خلال فرایندهای فضایی در توالی عملکردها , عوامل فوق از نظر زمانی , متاثر از نیروهای درونی و برونی در مقابل یا مکان قرار گیرند , کالبد آن به لحاظ عملکرد تضعیف گشته , از پاسخ گویی به نیازهای آنی و آتی ساکنانش باز می ماند و این سرآغاز رکود و گاهی اضمحلال جایگاه عرصه­های روستایی در شبکه عام سکونتی سرزمین است . نهایتا میتوان بیان نمود هرگونه برنامه ریزی توسعه نواحی روستایی بدون داشتن آگاهی کامل از توان سکونتگاههای روستایی در جهت ایجاد تعادلی پویا تحت تاثیر عوامل درونی و بیرونی در طی روندهای زمانی و مکانی کاری بیهوده میباشد . به عبارت دیگر مجموعه­ای از عوامل و فرایندهای طبیعی , اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی , تاریخی , نظامات سیاسی و ایدئولوژیکی بصورت متغیرهای مختلفی که بر یکدیگر اثر متقابل دارند , بصورت سیستم , باعث پیدایش و استقرار سکونتگاههای انسانی اعم از شهر و روستا در پهنه ای از سرزمین شده که این عوامل و فرایندها به همراه تعامل و مناسبات متقابل بین سکونتگاهها , ساختار فضایی ویژه ای را به صورت یک نظام سیستم شکل می دهد . تا زمانی که جایگاه و نقش هر یک از اجزا در کل نظام بر اساس توانایی­های درونی آن بوده و عملکرد و کارکرد هر جز مکمل اجزای دیگر باشد , تداوم و توسعه نظام را در پی داشته و هر سکونتگاه قادر به پاسخگویی به نیازهای اساسی ساکنانش خواهد بود . اما اگر به دلایلی اجزای این نظام , پیوسته در تقابل با سایر اجزای قرار گرفته و یا روابط سیستمی حاکم بر مجموعه نظام دچار اختلال گردد, زمینه ضعف , رکود متلاشی شدن ساختار آن فراهم خواهد شد (افشاری , 1388: 13-10) .

2-1.­تعاریف ومفاهیم

2-1-1.مفهوم مسکن

اکثر کشورهای درحال توسعه همگی بر این نظر هستند که تعریف مسکن به یک واحد مسکونی محدود نمی شودبلکه محیط مسکونی را در بر می گیرد . براساس مطالعاتی که در هندوستان صورت گرفته ,مفهوم مسکن علاوه بر ساخت فیزیکی که­ یک خانواده به عنوان سرپناه مورد استفاده قرارمی­دهد,کل محیط مسکونی را شامل می­شود که شامل کلیه خدمات وتسهیلات ضروری مورد نیاز برای بهزیستی خانواده و طرحهای اشتغال,آموزش و تندرستی افراد است, همچنین مسکن به مجموعه ای از تسهیلات گفته می­شود که به منظور ارائه خدمات فشرده و در یک مکان فیزیکی قرار دارد. این واژه بدان معناست که مفهوم مسکن با توجه به شرایط اجتماعی ,اقتصادی و خانوادگی تغییر می کند(مخبر,18:1363). به عبارت دیگرمسکن چیزی بیش از سرپناه صرفا فیزیکی است و کلیه خدمات و تسهیلات عمومی لازم برای بهتر زیستن انسان را شامل می شودو باید حق تصرف نسبتا طولانی و مطمئن برای استفاده کننده فراهم باشد(k.napp.1982.35).

لینک کمکی