مقایسه رنگ قرمز و مشكی در عزت نفس دانش آموزان مقطع ابتدائی و راهنمای شهرستان ابهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقایسه رنگ قرمز و مشکی در عزت نفس دانش آموزان مقطع ابتدائی و راهنمای شهرستان ابهر :

مقایسه رنگ قرمز و مشکی در عزت نفس دانش آموزان مقطع ابتدائی و راهنمای شهرستان ابهر
فهرست

عنوان صفحچکیده 1

فصل اول : کلیات تحقیق 2

مقدمه 3

بیان مساله 5

اهمیت و ضرورت تحقیق 6

هدف تحقیق 7

فرضیه تحقیق 8

فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق 9

تاثیر سه رنگ اصلی در زندگی 10

توصیف رنگهای اصلی 12

رعایت اعتدال 15

نقش رنگها در بهبود بخشیدن به زندگی 15

سبز لیمویی 16

سبز کله اردکی 17

بنفش 18

نارنجی پررنگ 19

سیاه 20

رنگ قرمز 21

تاثیرات رنگها بر شخصیت کودکان 22

واکنش عمومی نسبت به رنگ 24

صورتی 25

زرد 26

آبی 27

قهوه ای 28

مقایسه رنگ قرمز و مشکی در عزت نفس دانش آموزان مقطع ابتدائی و راهنمای شهرستان ابهر
فهرست

عنوان صفحه

تحقیقات پروفسورلوشر در مورد تاثیر رنگها بر شخصیت 29

تاثیر باور نکردنی رنگ ها بر آرامش انسان 33

مسئله عزت نفس 36

خود پنداره 40

طرحواره های خود 41

خودهای ممکن 45

ناهمخوانی شناختی 50

نظریه ادارک خویشتن 52

هویت 54

نقش ها 55

اتکا به تجربه خویش 57

رویکردی منحصر به فرد به مشاوره 60

خودو گرایش به سمت شکوفایی 62

شرایط ارزش 63

ناهمخوانی 64

آزمون های روان شناختی 65

پژوهش در نظریه راجرز 66

پژوهش در نظریه راجرز 67

ارزیابی درمان فرد مدار 68

رشد خود در کودکی 69

توجه مثبت 70

سئوال هایی در مورد ماهیت انسان 73

درمان فرد مدار 74

گروهای رویارویی 75

مقایسه رنگ قرمز و مشکی در عزت نفس دانش آموزان مقطع ابتدائی و راهنمای شهرستان ابهر
فهرست

عنوان صفحه

تحقیقات انجام شده 77

تحقیقات انجام شده 78

فصل سوم : روش تحقیق 80

جامعه آماری 81

روش نمونه گیری 82

روش آماری مربوط به فرضیه ها 84

فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها 85

جدول 1-4 86

یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها 88

جدول 2-4 89

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 90

بحث و نتیجه گیری 91

پیشنهادات 93

محدودیت ها 94

منابع و ماخذ 95

ضمائم

چکیده:

هدف ازتحقیق حاضرمقایسه رنگ قرمزومشکی و عزت نفس دانش­آموزان مقطع دانش­آموزان ابتدایی وراهنمایی شهرستان ابهرکه فرضیه تحقیق عبارت است ازبین دانش­آموزانی که تمایل به رنگ قرمز و مشکی دارند از لحاظ عزت نفس تفاوت معنی داری وجودداردکه جامعه مورد مطالعه عبارتنداز: دانش­آموزان دختر مقطع سوم راهنمایی و پنجم ابتدایی شهرستان ابهراست که طبق آمار بدست آمده از بین 5 مدرسه راهنمایی و دهها مدرسه ابتدایی که 120نفربه عنوان نمونه انتخاب گردیده ازمون عزت نفس کوپراسمیت بر روی آنها به شیوه گروهی اجرا گردیده است که جهت آزمون فرضیه تحقیق از روش اماری t متغیر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که به جای دانش آموزان تمایل به رنگ قرمز و مشکی از لحاظ عزت نفس تفاوتی وجود ندارد. چون t محاسبه شده برابر906/1از t جدول 671/2با درجه ازادی 118درسطح معنی داری 5%کوچکتراست پس فرضیه خلاف ردشده است.

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه:

قبل ازاین که دوباره خودپنداری هویت وعامل بودن بحث کنیم بد نیست قدری مکث کنیم وعقیده اساسی ای را که افراد زیادی به آن پای بند هستند به چالش بطلبیم یعنی بهترین راه برای افزایش دادن انگیزش دیگران این است که عزت نفس آنها ر ابالا ببریم اموزگاران کارفرمایان مربیان همواره بااشتیاق می‌گویند برای با انگیزه کردن دانش آموزان وکارمندان و ورزشکاران بایدعزت نفس آنها را بالابردکاری اینک که آنها از آنچه هستند احساس رضایت کنند بعد ببینندکه چه چیزهای شگفت اوری اشکارمی شودبالابردن عزت نفس هدف خوبی است هرچه باشدعزت نفس یاشادبودنهمبستگی مسبت داردامامشکل تقویت کردن عزت نفس به عنوان مداخله انگیزش این است که تقریبا هیچ یافته ای وجود نداردکه نشان دهدعزت نفس موجب چیزی میشودبلکه عزت نفس راکل موفقیت هاوشکست هابه وجودمی اوردوچیزی که باید بهبود یابد عزت نفس نیست بلکه بهبود مهارتهایی برای پرداختن به دنیااست(سگدیمن نقل شده درازار1994)به عبارت دیگردر رابطه عزت نفس با عملکرد خود عزت نفس متغییرعلنی نیست دراین رابطه دوپزوهشگرنتیجه گرفتندکه عزت نفس عمدتانتیجه متراکم موفقیت ها وشگفت هامرتبت باپیشرفت است و تاثیرمهمی برپیشرفت بعدی ندارد(هلک وون اکن19959)همین پزوهشگران به امتیاز مدل پرورش مهارت به عنوان بهترین روش برای ساختن خود پنداره قوی و انعطاف­پذیری درکودکان دوره ابتدایی اشاره کردند. نکته مهم نهفته دراین نقل قول جهت تأثیر عینی بین عزت نفس و پیشرفت زایندگی عملکرد خود است. عزت نفس و پیشرفت همبستگی مثبت باهم دارند(بولس1999) اما بالا رفتن عزت نفس موجب بالارفتن پیشرفت نمی شود بلکه افزایش پیشرفت بالارفتن عزت نفس را بالامی اورد (بیرن1984و1986وهارتر1993)عزت نفسشان که زندگی چگونه می­گذرد اما این منبع انگیزشی نسبت که به افراد امکان دهدکاری کنندکه زندگی خود پیش برود نتیجه می‌گیریم می‌گوییم شواهد وجود نداردکه نشان دهدتقویت کردن عزت نفس افراد عملکرد آنها را بهبود خواهد بخشید (بامینروهمکاران2003).

افرادی که عزت نفس پایینی دارند از سطح بسیار بالایی اضطراب رنج می‌برند مهمترین امتیاز عزت نفس بالا این است که خوددربرابرافسردگی واضطراب محافظت می‌کندبنابراین عزت نفس پایین افراد را در برابراضطراب آسیب پذیر می‌سازد اما چون عزت نفس پایین بدان است که به معنی آن نیست که سعی دربزرگ کردن عزت نفس خوب است درواقع عزت نفس بزرگ شده جنبه شیوه­ای دارد افرادی که خودانگاره بزرگ شده­ای دارند وقتی خودانگاره مطلوب آنها تهدید می‌شود(مارشال1386).

بیان مسأله:

پزوهش از موضع مزلوکه اعلام می­دارد افرادی که عزت نفس بالایی دارند از حرمت نفس واعتماد به نفس بالایی برخوردارند حمایت می­کند.آنها در مقایسه با کسانی که عزت نفس پایینی دارند احساس می­کنند شایسته تر و ثمربخش‌تر هستند از او دارای عزت نفس بالا در موقعیتهای بهترعمل می­کنند بررسی دانش آموزان که به دنبال کار بودند معلوم کرد آنهایی که به دنبال کار بودند معلوم کرد آنهایی که عزت نفس بالایی داشتند از دانش آموزان که عزت نفس پایینی داشتند پیشنهادات شغلی بیشتری دریافت کرد وکارفرمایان آنها را مطلوبتر ارزیابی کردند(البس وتیور1983)تحقیق دیگری معلوم کرد افرادی که عزت نفس بالایی داشتند ازکسانی که عزت نفس پایینی داشتند با مشکلات ازدست دادن کار مؤثرتر است و درگاهی اوقات تمایل به رنگها و عقاید مشخص در رابطه با روحیه فردی ممکن است تأثیری در بالا بودن عزت نفس داشته باشد بعضی اوقات تمایل به رنگهای روشن وگاهی تمایل به رنگهای تیره در افرادخودیابی وعزت نفس را می­تواند دچار تغییر وتحول نماید وگاهی هم برعکس آن پیش می­آورد و باعث سرشکستگی و افسردگی در فرد می­شود. (پورافکاری 1382)

سؤال مسأله:

ایا میزان عزت نفس در افرادی که گرایش به رنگ قرمز دارند بیشتر از افرادی است که گرایش به رنگ مشکی دارند؟

اهمیت و ضرورت تحقیق:

هنگامی که کودکان ازرویارویی های گسترده خود به تدریج به میزان تجربی پیچیده تری راتشکیل می­دهند بخشی ازتجربه آنها متمایز می­شود.این بخش مجزا که با کلمه­های من, مرا و خودم توصیف می­شود عزت نفس است وتشکیل عزت نفس و متمایز کردن انچه که مستقیماً و بی واسطه بخشی ازخود است.ازدیگران اشیا ورویدادهایی که نسبت به خویشتن بیرونی هستند راشامل می­شود عزت نفس تصور ما انچه باید باشیم نیز است درحالت ایده ال خود الگویی هماهنگ یا کل سازمان یافته­ای ست تمام جنبه ها خود برای هماهنگی تلاش می­کنند وهنگامی که خود شکل می­گیرد کودکان نیاز به انچه را که توجه مثبت نامید پرورش می­دهند دراین نیاز احتمالا اموخته شده است هرچند که راجرز گفت منبع آن اهمیت ندارد نیاز به توجه مثبت عمومیت داشته و مستمر است این نیاز پزیرش جهت اعتماد به نفس و تأیید شدن از طرف دیگران مخصوصاً ازجانب ما درهنگام طفولیت راشامل می­شود و امید است با ارائه این تحقیقات بتوانیم عزت نفس واعتماد دانش آموزان ونوجوانان خود را بالا ببریم ودرارائه محیط ومسائل مربوط به آن درزمینه بهتر زیستن نوجوانان گام مهمی بر داریم تابتوانیم با نوجوانانی برخورد کنیم که به اعتماد به نفس بالایی است یابند.

هدف تحقیق:

هدف از تحقیق حاظر بررسی تأثیر رنگ قرمز و مشکی و بر بالارفتن عزت نفس دانش­آموزان است و اینکه آیا تحرک پذیری جوش و خروش رنگ قرمز در افزایش اعتماد به نفس و خودیابی می­تواند در دانش­آموزان نقش بسزایی داشته باشد یا نه برعکس است و همین طور آیا با بالا رفتن سن و تحصیلات عزت نفس دانش آموزان دارای تفاوت است یا نه به این صورت که دانش آموزان دوره راهنمایی دارای عزت نفس بالاتری نسبت به دانش آموزان ابتدایی هستند و آیا عزت نفس دربین دانش آموزانی که علاقمند به رنگ قرمز هستند بیشتر از علاقمند به رنگ مشک است.

هدف کلی

هدف کلی این است که آیا گرایش به رنگ قرمز و یا مشکی در افزایش عزت نفس نقش مهمی دارد یا نه.

هدف جزیی

هدف جزیی عبارت است از اینکه میزان عزت نفس درافرادی که گرایش به رنگ قرمز دارند بیشتر از افرادی است که گرایش به رنگ مشکی دارد و نوع رنگ در افزایش و بالا بودن عزت نفس نقش دارد.

فرضیه تحقیق

1-میزان عزت نفس دانش آموزان باگرایش به رنگ قرمز بیشتر ازدانش آموزان باگرایش به رنگ مشکی است.

تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و مفاهیم

تعاریف نظری عزت نفس: عبارت است از خود پذیری و ارزیابی ها یه مثبت خویشتن و روابط نزدیک و صمیمانه با دیگران در روابط میان فردی مثبط و استقلال و مسلط بر محیط و به عبارتی درک معنی که به زندگی فرد جهت و هدف می­دهد برای داشتن اعتماد به دنفس و تأیید خویشتن که در ترقی و پیشرفت تعریف عملیاتی عزت نفس: نمره ای­ست که آزمودنی از آزمون عزت نفس کوپراسمیت بدست می­آید. (محمدی1385)

عزت نفس عبارتند از شایستگی نیاز به اینکه احساس کنیم می­توانیم بر تکالیف دشوار غالب شویم و خودمختاری که حاصل آزادی عمل کردن مطابق باتمایلات به نیاز ها و نیاز به احساس کردن ارتباط نزدیک با دیگران. (محمدی-1385)

فصل دوم

پیشینه و ادبیات تحقیق

تأثیر سه رنگ اصلی در زندگی

تصور دنیایی به دور از رنگها غیر قابل تصور است. نافذ بودن و گیرایی رنگها در اکثر فرهنگها مشهود است. برخورداری از تجارب مناسب با رنگها می تواند برای انسان محیطی غنی فراهم سازد تا تحت تأثیر آن توجه به دنیای درون و نحوه رابطه با محیط پیرامون وی شکل مناسب تری به خود گیرد.آیا رنگها احساس های متفاوتی را در ما ایجاد می کنند؟ چرا برخی رنگها, رنگهای دلخواه ما هستند؟چه عواملی سبب می شوند که ما برخی رنگهای دیگر را نمی پسندیم؟به وضوح نمی دانیم چرا رنگ سرخ هیجان آور است. آیا رنگهای سیاه, خاکستری یا قهوه ای ملال آور هستند؟ و آیا رنگهای درخشانتر توانایی شادکردن ما را دارند؟روانشناسان براین باورند که رنگ از نیروی طبیعی و اثربخش برخوردار است. رنگ می تواند روح و روان فرد را تحت تأثیر قراردهد, شفابخش و نشاط آور باشد. به زعم آنان, چنانچه انسانها حس رنگ شناسی خویش را تقویت کند, کنترل بهتری روی هیجانات خود خواهند داشت و در نتیجه هماهنگی بهتری بین تن و جان خویش برقرار خواهند ساخت.

ما به کمک رنگ لباس و محیط افراد خود, می توانیم احساسات خود را قدرتمندتر و منحصر به فردتر از قبل بروز دهیم. رنگهایی که ما برای لباس خود استفاده می کنیم, به طور مستقیم و غیرمستقیم بر رفتار خود ما تأثیر می گذارد یعنی از یک طرف بررفتار خود ما و از طرف دیگر بر رفتار افرادی که با آنها سروکار داریم, بدین صورت که آنها ناخودآگاه مطابق با رنگ لباس ما واکنش نشان می دهند.اینکه رنگها از یک طرف بازتاب و بیانگر احساس ما هستند و از طرف دیگر احساس خاصی را در ما برمی انگیزاند نشان از پویایی ارتباطی دارد که مابین حواسها, نیازهای عاطفی ما و یک رنگ بخصوص برقرار می شود.

زمانی یک رنگ واحد احساس وحشت, خوشحالی و یا هیجان را در ما برمی انگیزد و رنگی دیگر به ما آرامش می دهد با کمک رنگها می توان احساسات خود را بروز داد. عموماً از رنگهای قرمز و زرد به عنوان رنگهای گرم و از رنگهای آبی و فیروزه ای به مثابه رنگهای سرد یاد می شود. بیان اینکه رغبت به زندگی خاص و عدم تمایل به رنگی دیکر در رابطه با گرایشهای شخصیتی و یا برخی ویژگی های روحی قراردارد و از دنیای درون انسان خبر می دهد, موضوع بحث برانگیزی است که نشان می دهد, رنگ دلخواه هر کسی به نوعی با افکار و علائق او مرتبط است. رنگ دلخواه رنگی است که تأثیر مفید و رضایتبخش روی شما می گذارد و در جایی که آن رنگ وجود دارد, با علاقه فراوان کار می کنید. با استفاده از توصیف های سه رنگ اصلی, به راحتی آن رنگ را خواهید شناخت. با آشنایی بیشتر با رنگها پی خواهید برد که کدام رنگ را بیشتر می پسندید و یا چه رنگی در کارها به یاریتان می آید و یا برعکس, نسبت به کدام رنگ احساس خوشایندی دارید. مثلاً توجه کنید که حالتهای جسمی, روحی و روانی شما با تونهای رنگ گرم هماهنگ است یا با تونهای رنگ سرد.در مبحث ر وانشناسی رنگها اعتقاد براین است که تمایل یا عدم تمایل افراد به برخی از رنگها, غالباً به گونه ای ناخودآگاه, ارائه دهنده اطلاعات مفیدی از وضعیت و نیازهای احساسی و جسمانی افراد است. انتخاب رنگهای خاص می تواند کمبودها و عدم تعادلهای احساسی و جسمانی اشخاص و همزمان جنبه های شخصیتی قوی و مثبتی را که خود آنها از وجودشان بی خبرند, به خوبی آشکار سازد. به کمک رنگها می توان به رهنمودی مؤثر برای غلبه بر مشکلات و به فعل درآوردن بخش اعظمی از توانایی های بالقوه خود دست یافت.(ابطمی 1384)

لینک کمکی