مبانی نظری و پیشینه تحقیق روند گسترش شهرها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مبانی نظری و پیشینه تحقیق روند گسترش شهرها :

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

-1پیشینه تحقیق.................................... 12

2-2شهر............................................ 14

2-2-1 شهر بر اساس نگرش سیستمی..................... 16

2-2-2شهرنشینی..................................... 17

2-2-3 شهر نشینی در جهان سوم....................... 19

2-3عوامل موثر در پیدایش شهرها..................... 20

2-3-1-عوامل طبیعی................................. 20

2-3-2-عوامل اقتصادی............................... 21

2-3 -3-عوامل سیاسی................................ 22

2-3-4-عوامل اجتماعی ـ فرهنگی و اعتقادی............ 22

2-4 عوامل موثر بر رشد و توسعه فیزیکی شهرها........ 23

2-4-1 عامل طبیعی.................................. 23

2-4-2 عامل جمعیتی................................. 24

2-4-2-1 رشد طبیعی جمعیت شهر .................... 26

2-4-2-2 اثر مهاجرت .............................. 27

2-4-2-3 اثر گسترش محدوده وادقام آبادیهای پیرامونی 29

2-4-3 عامل اقتصادی................................ 29

2-4-4 عامل سیاسی.................................. 30

2-5 عوامل گسترش شهرها............................. 32

2-6 گسترش افقی و فیزیکی شهر....................... 33

2-7 نقش و عملکرد شهر.............................. 35

2- 8 طرحهای مختلف توسعه شهری...................... 36

2-8-1 شهر ستاره ای................................ 36

2-8-2 شهر خطی..................................... 37

2-8-3 شهر گسترده.................................. 39

2-8-4 شهر در مدل حلقه ای.......................... 40

2-8-5 توسعه درد آور شهری ( زاغه ها و حلبی آبادها) . 41

2-8-6- ساخت دوایر متحد المرکز..................... 41

2-8-7 بافت ستاره ای............................... 42

2-8-8 ساخت چند هسته ای............................ 43

2-9 تعریف برنامه ریزی کاربری اراضی شهری........... 44

2-10 اهداف برنامه ریزی کاربری اراضی شهری.......... 45

2-10- 1 اهداف کلان ................................ 45

2-10-2 اهداف خرد یا ویژه......................... 45

2-11 فرایندبرنامه ریزی کاربری اراضی شهری.......... 47

2-12 طبقه بندی کاربریهای شهری..................... 48

2-12-1 طبقه بندی زمینهای دایر.................... 48

2-12-2 اراضی بایر یا بدون استفاده شهری............ 50

2-13 استانداردهای فضا و مقیاس عملکردی کاربریها.... 51

2-14معیار های مکان یابی در بر نامه ریزی کاربری اراضی شهری 52

2-15مکاتب ونظریه های بر نامه ریزی کاربری اراضی شهری 53

2-15 -1مکتب کارکردگرایی........................... 54

2-15 -2مکتب ساختارگرایی........................... 55

2 .مبانی نظری تحقیق

در این فصل ابتدا درباره مفاهیم گسترش افقی شهرها پرداخته شده است سپس در مورد عوامل موثر بر رشد وگسترش شهر ها که شامل عوامل طبیعی , جمعیتی , اقتصادی , سیاسی پرداخته شده است ودر ادامه آن در مورد نظریه ها ی توسعه شهری و ساخت شهرها بحث شده است.

2-1- پیشینه تحقیق:

1- حسن هوشیار در صفحه 19 پایان نامه (برنامه ریزی توسعه فیزیکی شهرهای میانه اندام , نمونه موردی شهر مهاباد) در سال 1383 آورده است که: شهرها همانند موجودات زنده ,همواره از لحاظ کالبد بزرگتر و از لحاظ ساخت پیچیده تر می شوند. به دنبال این رشد فیزیکی ,شرایط اقتصادی ,اجتماعی و فرهنگی آنها نیز به تدریج دگرگون می شود. استقرار و توسعه فیزیکی شهرها , در وهله اول تحت تاثیر شرایط محیطی و جغرافیایی آنها قرار دارد و فضاهای مجاور شهری و عوامل گوناگون طبیعی , از جمله شکل ناهمواری ها , وهمجواری شهر با عوارض طبیعی , کوه , دشت , رودخانه , جلگه وسواحل دریا , وشرایط اقلیمی حاکم بر آنها , در چگونگی توسعه شهرها نقش تعیین کننده ای دارند , بطوری که شهرهابه تبعیت از این شرایط طبیعی شکل می گیرد و ضمن برقراری ارتباط با یکدیگر , به رشد و توسعه خود ادامه می دهند . این شرایط درتعیین نقش و اندازه شهر ها سهم عمده ای ایفا می کند و مناسب بودن محیطهای جغرافیایی به صورت ناحیه ای ,تاثیر بسزایی در روند و شکل گیری و توسعه آنها خواهد داشت .(هوشیار1383:ص19)

2 - ایرج شاهی در صفحه 218 تا220 پایان نامه (امکانات و محدودیت های توسعه فیزیکی شهر تالش ) در سال 1384آورده است که: به منظور رسیدن به توسعه پایدار شهری , مدیریت توسعه پایدار شهری باید با استفاده و رعیت اصول و قوانین شهرسازی ومشارکت ودخالت شهروندان در فرایند شهرسازیو با توجه به عوامل اقتصادی و زیست محیطی به صورت آگاهانه بر روند توسعه شهر تسلط داشته باشد , تا محیطی مطلوب وشایسته زندگی انسان فراهم آید. در سالهای اخیر توسعه ساخت وساز ها باعث اتصال و الحاق بافت روستایی به بافت شهری تالش گردیده است. ارتفاعات , رودخانه , اراضی کشاورزی و رانش زمین از موانع عمده توسعه فیزیکی و کالبدی شهر تالش می باشد . وجود فضاهای خالی و بافت متخلخل در اثر الحاق تعدادی از روستاها به محدوده شهر و اراضی کشاورزی از امکانات توسعه شهر می باشد. (شاهی , ایرج1384, :ص218 و 220 )

لینک کمکی