مقاله اندازه گيري هاي ميکروترمور ابزاري مناسب در مطالعات پاسخ ساختگاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اندازه گيري هاي ميکروترمور ابزاري مناسب در مطالعات پاسخ ساختگاه :


تعداد صفحات :11

در یک مطالعه جامع به منظور پهنه بندی لرزه ای شهر ارومیه در 220 نقطه اندازه گیری میکروترمورها انجام گردیده است . این اندازه گیری ها به صورت همزمان بر روی رسوب و نقطه مرجع سنگی صورت گرفته و با استفاده از رکورد های ثبت شده ابعاد مختلفی از مسئله اثر ساختگاه مورد بررسی قرار گرفته است . در ابتدا روش های مختلف آنالیز داده های میکروترمور مورد بررسی قرار گرفته است . برای این منظور محدود استفاده دو روش متداول Hs/Hr,H/V مورد تحقیق قرار گرفته اند . نتایج نشان می دهد زمانی که فاصله نقطه روی رسوب ازنقطه مرجع زیاد باشد روی Hs/Hr قادر به نمایش پیک تشدید فرکانس غالب ساختگاه نمی باشد ولی روش H/V به خوبی مقادیر فرکانس غالب و ضریب تقویت ساختگاه را نشان می دهد . در حالتی که نقطه روی رسوب نزدیک به نقطه مرجع باشد روش Hs/Hr تا حدی شرایط ساختگاه را نشان می دهد . اگر چه باز هم روش H/V جواب های بهتری را می دهد . در این تقسیم بنید نقاطی بر روی رسوب که فاصله شان تا مرجع سنگی کمتر از 2500 متر بودهبعنوان فاصله نزدیک محسوب شده و در غیر این صورت بعنوان فاصله دور معرفی شده اند . نهایتا این گونه نتیجه گیری شده است که روش H/V بهترین روش در آنالیز داده های میکروترمور می باشد . همچنین فاصله 2500 متر بعنوان یک شاخص در اعتبار بکارگیری روش Hs/Hr معرفی گردید . در ادامه کاربرد میکروترمورها در تعیین اثر توپوگرافی سطحی زمین بر پاسخ ساختگاه مورد بررسی قرار گرفته است و بدین منظور نخست توانایی و پتانسیل میکروترمورها در شناسایی و تخمین اثر توپوگرافی بر پاسخ ساختگاه با استفاده از اندازه گیری های انجام شده در پنج نقطه در تپه شهرک الکترونیک ارومیه مورد ارزیابی قرار گرفته است . با مقایسه دو مولفه افقی ( شمال جنوب و شرق – غرب ) داده های رکورد شده با مولفه قائم و منحنی هایطیفی آنها میزان اثر توپوگرافی سطح زمین بر پاسخ ساختگاه مشخص شده است . مقایسه نتایج حاصله با شرایط زمین شناسی منطقه مورد مطالعه نشان می دهد که میکروترمورها کارایی خوبی در تخمین اثر توپوگرافی بر پاسخ زمین دارند . با استفاده از نتایج بدست آمده, نقاط مرجع بیرون زدگی سنگی مورد تحقیق قرار گرفته اند . بررسی ها نشان می دهد که در تعیین نقاط مرجع حتما لازم است اثر توپوگرافی بررسی شده و نقطه مرجع انتخابی عاری از هر گونه توپوگرافی باشد .

لینک کمکی