مقاله مدلسازي منطقه اي شتاب ثقل در طول خطوط ترازيابي دقيق به منظور کاهش مشاهدات ثقلي مطالعه خاص : مدلسازي ميدان ثقل در طول خطوط ترازيابي دقيق ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مدلسازي منطقه اي شتاب ثقل در طول خطوط ترازيابي دقيق به منظور کاهش مشاهدات ثقلي مطالعه خاص : مدلسازي ميدان ثقل در طول خطوط ترازيابي دقيق ايران :


تعداد صفحات :11

853در این مقاله امکان مدلسازی ثقل در طول خطوط ترازیابی دقیق مورد بررسی قرار گرفته است . در این بررسی مشاهدات ثقلی خطوط ترازیابی درجه 1 ایران به عنوان مطالعه خاص به کار رفته و مدل های مختلفی برای مدلسازی منطقه ای میدان ثقل در طول لوپهای ترازیابی مورد آزمون قرار گرفته اند . مدل های ریاضی از نوع چند جمله ای های 4 و 8 پارامتری , مدل جهانی با استفاده از بسط هارمونیک های بیضوی تا درجه و مرتبه 20, 180 و 360 و مدل Somigliana – pizzetti مورد آزمایش و زا آن میان مدل چند جمله ای 4 پارامتری برای مدلسازی میدان ثقل درامتداد خطوط ترازیابی به عنوان مناسب ترین مدل انتخاب گردیده است. چند جمله ائی ها ی 4 پارامتری بر اساس نتایج عددی حاصل دقت 20 میلی گال رابه خوبی تامین می نماید که حد دقت مورد نیاز فعلی در ترازیابی بر اساس آنالیز خطای انجام شده می باشد . بنابر این مدل چند جملهای 4 پارامتری دقت کافی را برای محاسبه اختلاف پتانسیل در طول خطوط ترازیابی دارا بوده و بدین ترتیب بکارگیری چنین مدلی می تواند با کاهش تعداد مشاهدات ثقلی در امتداد خطوط ترازیابی دقیق موجب صرفه جویی در وقت و هزینه گردد

لینک کمکی