مقاله تصحيح ساختار هندسي تصاوير رقومي غير متريک در فتوگرامتري و بينايي کامپيوتر به منظور استخراج اطلاعات سه بعدي اجسام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تصحيح ساختار هندسي تصاوير رقومي غير متريک در فتوگرامتري و بينايي کامپيوتر به منظور استخراج اطلاعات سه بعدي اجسام :


تعداد صفحات :11

با توجه به عدم دسترسی آسان به تصاویر رقومی متریک و هزینه بالای تهیه این تصاویر , بررسی امکان استفاده از این تصاویر به منظور استخراج اطلاعات هندسی از شی و فرمولسازی اعوجاجات موجود در آنها همواره از مسائل مورد بحث در قتوگرامتری رقومی و بینایی کامپیوتر بوده است . ساختار ریاضی روش های موجود اغلب بر اساس بکارگیری چند جمله ای ها و تنها بر اساس نحوه عملکرد سیستم تصویر برداری(اپتیک ) بهینه گردیده اند و تاثیر همزمان سیستم اپتیک و سیستم رقومی ساز در کاربرد هایی که در ا“ها ساختار هندسی سیستم تصویر برداری و یا رقومی ساز متریک نبوده کمتر بررسی شده است . در این مقاله پس از بررسی ساختار هندسی تصاویر غیر متریک و روش های متداول در بازسازی ساختار هندسی آنها , توانایی هر یک از آنها در تصحیح خطا هایی مختلف موجود در این تصاویر بررسی گردیده و بر مبنای مدل ریاضی بهینه نسبت به تصحیح ساختارهندسی آنها اقدام گردید . در این راستا , با استفاده از دوربین غیر متریک Hasselblad از چهار ایستگاه , تصاویری با پوشش 60% از بنای تاریخی نقش برجسته چشمه علی برداشته شد . این تصاویر با اسکنر غیر متریک توپاز با قدرت تفکیک 14 میکرون رقومی گردیده و خطاهای سیستماتیک آنها با استفاده از مدل ریاضی مالتی کوادریک بادقت 36 میکرون تصحیح شد . در مرحله بعد با استفادهاز پارامترهای مدل مالتی کوادریک تصاویر رقومی بازسازی گردید . مدل هندسی سه بعدی کل نقش برجسته در یک سیستم استرئو فتوگرامتری رقومی با اتصال چهار تصویر کامل بازیابی شد . بر مبنای اندازه گیری مستقیم روی سطح ابنیه , دقت سطح سه بعدی بازیابی شده 5 میلیمتر ارزیابی گردید .

لینک کمکی