مقاله حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بين المللي در فلسطين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بين المللي در فلسطين :


تعداد صفحات :11

تکیه منشور سازمان ملل متحد بر ایمان به "حقوق اساسی بشر, حیثیت و ارزش شخصیت انسانی, تساوی حقوق مرد و زن و نیز بین ملت ها اعم از کوچک و بزرگ, ایجاد شرایط لأزم برای حفظ عدالت, احترام به الزامات ناشی از عهدنامه ها و سایر مناج حقوق بین المللی وکمک به ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بیش تر" مبین آن است که جوامع انسانی بدون توجه به تفاوت های آن ها و در هر شرایطی اعم ازصلح یا جنگ باید از حقوق و آزادی های اساسی برخوردار بوده و عدالت نیز در مورد آن ها رعایت گردد. اما احترام به این حقوق در مورد ملت فلسطین نادیده گرفته شده و مدت زمان زیادی است که حقوق اساسی و انسانی آن ها با شدت به طرق مختلف نقض می گردد. با توجه به نقض هدف مند و سیستماتیک مقررات حقوق بین الملل و به خصوص حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در اراضی اشغالی, ضروری است مشروعیت اقدامات اسرائیل در زمان اشغال و پس از آن مورد بررسی قرار کیرد. در این نوشتار ابعاد حقوتی نقض قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی در سرزمین فلسطین با توجه به تصمیمات و عملکرد سازمان ملل متحد مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

لینک کمکی