مقاله موضوع جرم در باب جرائم عليه اموال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله موضوع جرم در باب جرائم عليه اموال :


تعداد صفحات :11

رکن مادی هر جرمی, متشکل از مجموعه اجزا شرایط مادی و خارجی است که فراهم نمودن آ نها در کنار یکدیگر, باعث تحقق جرم در عالم خارج می شود. از جمله اجزا و شرایطی که وجود آ ن برای تحقق جرم لازم و ضروری می باشد,. موضوح جرم است. تا موضوعی نباشد که رفتار مجرمانه بر روی آ ن وا قع شود, هیچ جرمی درعالم خارج محقق نخواهد شد. موضوح جرم به حسب نوع جرائم متفاوت است و در جرائم علیه اموال و مالکیت, مال و حقوق مالی اشخاص, موضوح جرم قرار می گیرد. مال دارای یک مفهوم نسبی و اوصاف و شرایط متعددی است. شمول مقررات جزای نسبت به اموال یکسان نیست, به عنوان مثال اموال غیرمنقول, موضوع سرقت واقع نمی شوند و اموال منقول, موضوح تصرف عدوانی و ممانعت از حق قرار نمی گیرند. در خصوص نیروی برق و امثال آن در نظام حقوقی ما به صورت خاص تعیین تکلیف به عمل آ مده است. درمورد حقوق معنوی هرچند در مالیت آنها تردید نیست, ولی مقررات جزایی مربوط به اموال, آ نها را شامل نمی شود. اعضای طبیعی بدن و جسد انسان نیز موضوع جرایم علیه اموال قرار نمی گیرند.

لینک کمکی