مقاله پولشويي، آثار و عکس العمل ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پولشويي, آثار و عکس العمل ها :


تعداد صفحات :11

پولشوِِیی به نقل و انتقالهای متقلبانه ای اطلاق می شودکه در در آ مدهای نامشروع, حاصل از جرم و جهت مشروع جلوه دادن, در نتیجه دور نگه داشتن آنها از معرض کشف و مصادره صورت می گیرد. این پدیده که در پی گسترش جرایم سازمان یافته بویژه بصورت فراملی و بین المللی مورد توجه جرم شناسان قرارگرفته است, آ ثار نگران کننده ای ر ا به همراه دارد. علیرغم اقدامات, ویژه ای که برای مبارزه با این پدیده در سطح بین المللی ومنطقه ای از یک طرف و حقوق داخلی کشورها از طرف دیگر صورت گرفته, در سیاست جنایی ایران تدابیر مناسبی برای مبارزه با این پدیده اندیشیده نشده, در نتیجه لازم است ضمن بسترسازیهای لازم اقتصادی, با تدوین قوانین متناسب و کار آمد, این پدیده جرم انگاری شده وهمزمان اقدامات دو جانبه و چند جانبه لازم به همراه تدابیر فراگیر داخلی جهت مبارزه همه جانبه با آن صور ت گیرد. در این صورت مقاله ضمن بررسی اسناد بین المللی و منطقه ای در این خصوص حقوق داخلی ایران و تدابیر مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

لینک کمکی