مقاله بزه هاي کيفردار از نظر قرآن مجيد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بزه هاي کيفردار از نظر قرآن مجيد :


تعداد صفحات :11

یکی ار بلاهای اجتماعی, جرائم و جنایاتی است که از دست برخی از افراد انسان سر می زند وموجب تضییع حقوق دیگران و جسارتی به آ ن ها شود. بدیهی است سکوت وبی تفاوتی در برابر این بلای ویرانگر, خود نوعی ظلم پذیری و بی تفاوتی بر جانی و ظالم به حساب می آ ید لذا هیج آیین و مسلکی روی خوشی به جرم و جنایت نشان نداده است و اسلام که آ ئین حیات بخشی بشری است, در برابر این آ فت به هر نوع از آن موضعگیری های لازم و به جا را به عنوان قانون مجازات انجام داده است و آ یات مشتمل بر احکام و دستورهای کیفری و جزائی را در متن قرآ ن گنجانده است و تفسیر و تفصیل آ ن را به پیامبر که خود مجری نیز می باشدواگذار نموده است. ما در این مقاله که مکمل مقاله قبلی در رابطه با برگزیده ای از طرح آیات اللاحکام جزائی قرآن مجید می باشد ضمن اشاره به مواردی از جنایاتی که جزا و کیفر دارد اما در قرآن ذکر نشده, به سنت واگذارگردیده آ یاتی را که رسما جرائم را ذکر کرده واحکام کیفری آن را نیز اجمالا بیان نموده بررسی کرده و اقوال و آ را و برداشت های فقها و مفسرین شیعه و سنی به عنایت با احادیث وروایات را ذکر نموده و مشت نمونه خرواری از طرح را دراین مقاله گنجانده, امید است برای خوانندگان مفیدواقع شود.

لینک کمکی