مقاله معامله خارج از حدود اختيارمدير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله معامله خارج از حدود اختيارمدير :


تعداد صفحات :11

شخص حقوقی, چون دارای وجود اعتباری است تنها می تواند بوسیله شخص حقیقی, که مدیر نامیده می شود, عمل کندو حقی را استیفا , یا تعهدی را ایفا نماید. البته وظیفه هر مدیری است که به گونه ای عمل نماید تا به بهترین وجه ممکن منافع شرکت تأمین گردد, اما با این وجود, ممکن است مدیری خود را در جایی قرار دهد که منافع شخصی اویا بستگانش ویا تعهدی که به دیگران دارد با تعهدات او نسبت به شرکتی که مدیریت آ ن را به عهده گرفته است, معارض شود: مثلآ ممکن است مدیر از شرکت وام دریافت نماید یا شرکت ضامن پرداخت وامی گردد که دیگران به مدیر پرداخت کرده اند یا ممکن است از اطلاعات و فرصت تجاری شرکت به نفع شخص خود استفاده نموده یا به رقابت با شرکت بپردازد, یا در معاملات غبطه و منافع شرکت را رعایت ننماید. در این مقاله سعی بر آن شده تا ضمانت اجرا و پیامدهای حقوقی چنین معامله ای مورد بررسی قرار گیرد.

لینک کمکی