مقاله بررسي وضعيت فرهنگ سازماني دربين بانکهاي تجاري کشور ازنظر سازگاري با استراتژي مشتري مداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي وضعيت فرهنگ سازماني دربين بانکهاي تجاري کشور ازنظر سازگاري با استراتژي مشتري مداري :


تعداد صفحات :11

در این نوشتار وضعیت فرهنگ سازمانی در ببن بانکهای تجاری کشور از لظر مبزان سازگاری با استراتژی مشتری مداری مورد بررسی قرارگرفته است. از فرهنگ مشتری مداری و ویژگیهای آن سخن به میان آمده است پس از آن, متغیرهایی بعنوان متغیرهای فرهنگی انتخاب شده اند و میزان سازگاری آنها با استراتژی مشتری مداری بانکهاای تجاری کشور مورد سنجش, ارزیابی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق شناسایی میزان آمادگی ( فرهنگ سازی )این بانکها برای اجرای مشتری مداری بوده است.

لینک کمکی