مقاله استخراج اصول حاکم بر ايده عدالت در آراء امام خميني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله استخراج اصول حاکم بر ايده عدالت در آرا امام خميني :


تعداد صفحات :11

عدالت از مسائلی است که به جهت عمق مفهومی آن نمی توان آن را تنها در چارچوب حوزه ای خاص از علوم انسانی محدود کرده و بر آن اساس معنا و تبیین نمود. اما شاید ملموس ترین مصداق وجود یا عدم وجود عدالت را بتوان در حوزه اقتصاد و معیشت جامعه مشاهده کرد. این مفهوم به صورت مستقیم و غیرمستقیم در قالب مباحثی چون برابری توزیع, عدالت اقتصادی, توسعه, رشد و... در ادبیات اقتصادی بسیار مطرح شده است. از طرفی در دیدگاه اسلامی موضوع عدالت به جهت اهمیت آن در تعالیم دینی, بسیار مورد توجه متفکران اسلامی قرار گرفته و از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی واقع شده است و بعد اجتماعی عدالت در قالب مفهوم "عدالت اجتماعی " بیان شده است. در میان اندیشمندان اسلامی, امام خمینی به دلیل نگرشهای اجتماعی شان و همچنین در مقام بنیانکذار و رهبر یکث نظام سیاسی- اجتماعی طبیعتآ ترجه عمیق تری به موضوع عدالت د ا شته ا ند. این مطالعه درصدد آن است که با بررسی نظرات و آراه امام خمینی, ایده عدالت را در تفکراتشان مورد بررسی قرار داده و اصول حاکم بر دیدگاه ایشان را پیرامون این مفهوم کشف و استخراج نماید.

لینک کمکی