مقاله بررسي اثرات سياستهاي پولي و مالي بهينه بر شاخص هاي عمده اقتصاد کلان در ايران: کاربردي از نظريه کنترل بهينه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثرات سياستهاي پولي و مالي بهينه بر شاخص هاي عمده اقتصاد کلان در ايران: کاربردي از نظريه کنترل بهينه :


تعداد صفحات :11

هدف مقاله حاضر, تعیین کمی سیاستهای پولی و مالی بهینه, برای دوره برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنکی کشور (83-1379) در نظام نرخ ارز شناور می باشد. برای این منظور, ابتدا یک تابع زیان رفاهی بین دوره ای, برای سیاستگذار طراحی شده که در آن بر مجذور انحراف متغیرهای هدف, مانند نرخ رشد اقتصادی, نرخ تورم, نرخ بیکاری, تراز حساب جاری و نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی, از مقادیر هدف گذاری شده آنها در برنامه سوم, جریمه بسته شده است. سپس با استفاده از الگوریتم کنترل بهینه تصادفی "OPTCON", مقادیر بهینه مخارج سرمایه گذاری و مصرفی دولت و در آمدهای مالیاتی و حجم پول (نقدینگی), از طریق حداقل سازی تابع زیان رفاهی در شرایط یک سیستم پویای غیرخطی محاسبه شده اند. مقایسه نتایج حاصل از اتخاذ سیاستهای پولی و مالی بهینه, با نتایج حاصل از اجرای سیاستهای

لینک کمکی