مقاله ارزيابي دروني گروه آموزشي کتابداري و اطلاع رساني دانشگاه اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي دروني گروه آموزشي کتابداري و اطلاع رساني دانشگاه اصفهان :


تعداد صفحات :11

ارزیابی درونی رهیافتی وابسته به الگوی ارزیابی اعتبارسنجی است که مرحله آغازین کاربرد الگوی اعتبار سنجی تلقی می شود جامعه آماری در این ارزیابی شامل چهار زیر مجموعه گروه کتابداری و اطلاح رسانی دانشگاه اصفهان است که اعضای هیأت علمی دانشجویان, دانش آموختگان و مسئولأن دانش آموختگان را در برمیگیرد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های متفاوتی بوده که بین این کروه ها وزیع شده است. تجزیه و تحلیل داده ها برحسب 9 عامل ثعیین شده مورد سنجش قرارگرنت. یافته ها نشان می دهد که سطح مطلوبیت ها نازل است, به نحوی که میزان عامل هیأت علمی و فرایند تدریس و یادگیری با کسب 21/3 بالاترین داده میزان مطلوبیت, و فقدان رسالت ها و اهداف گروه و نداشتن تعریف دقیق و مشخص از این اهداف به منزله پایین ترین سطح عوامل در میزان مطلوبیت با 9/1 از سوی جامعه أماری تلقی شده است. در نهایت, پژوهش دارای پیشنهاداتی به منطور دگرگونی در وضعیت آمرزشی, پژوهشی, و عرضه خدمات تخصصی است.

لینک کمکی