مقاله برداشت تي. اس. اليوت از شعر آزاد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله برداشت تي. اس. اليوت از شعر آزاد :


تعداد صفحات :11

از نظر الیوت بسیاری از شاعران مفهوم آزادی در شعر آزاد را به درستی درک نکرده اند؟ به این معنا که در نظر این دسته از شاعران, تنها و مهم ترین ویژگی شعر آزاد, نبود قافیه, وزن, و یا دیگر عناصر انسجام بخش شعر سنتی است. این در حالی است که در نظر الیوت هیچ شعری نمی تواند آزاد باشد, زیرا گرچه شعر آزاد از ادات متعارف شعر سنتی بی بهره است, اما, برای اجتناب از هم گسیختکی ناگزیر باید از تکنیک هایی جایگزینی همچون هم آوایی تکرار واژگان, و مکث سود جوید و هماهنگی و نظمی زیربنایی و کلی را به نمایش بگذارد. از ابن روست که سرودن شعر آزاد به هیچ وجه آسان تر از سرودن شعر قافیه دار و موزون نیست. آزادی شعر آزاد تنها به معنای آزادی در انتخاب قافیه, وزن, و یا زبان نثرگونه و محاوره ای است به عبارت دیگر, آزادی شعر آزاد به شاعر این اختیار را می دهد که بنا به دلیلی موجه همچون تأکید بر معنا یا احساسی خاص و یا برانگیختن احساس خاص در نزد خواننده, شعری را کاملأ به زبان محاوره ای و یا حتی بخش هایی از شعر خود را قافیه دار ر موزون و بخش هایی دیگر را محاوره ای و نثرگونه بسراید. نتیجه طبیعی این دگرگونی و تنوع, ساختاری ناهمگون و به ظاهر نامنظم است, که در نظر الیوت خود یکی از نقاط قوت شعر به شمار می رود.

لینک کمکی