مقاله تقصير زيانديده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تقصير زيانديده :


تعداد صفحات :11

مقاله حاضر‘ اختصاص به بررسی فروضی دارد که مقاله تقصير زيانديده در زیان وارد بر او مؤثر و دخیل است . این وضعیت خاص‘ آثار و احکام ویژه ای را در زمینه مسئولیت عامل ورود زیان و موقعیت حقوقی زیاندیده به دنبال می آورد که مجموعاً تحت عنوان(قاعده تقصیرزیاندیده) مورد بررسی قرار گرفته است. مقاله به چهار گفتار تقسیم شده است که به ترتیب عبارتنداز: پیشینه و مبنای قاعده‘ شرایط تحقق قاعده‘ موارد انحصار مسئولیت و نحوه تقسیم خسارات. نگارنده تلاش کرده است نهادهای حقوقی مشابه را در سه خانواده حقوقی رومی – ژرمنی ‘ کامن لا و اسلام بازدید و پس از مقایسه و تطبیق با یکدیگر‘ در حد ممکن به هم نزدیک سازد.

لینک کمکی