مقاله مقايسه ي تاثير يک فعاليت ورزشي بيشينه ويک فعاليت ورزشي زيربيشينه برپاسخ عوامل هماتوژيکال نوجوانان ورزشکار وغيرورزشکار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه ي تاثير يک فعاليت ورزشي بيشينه ويک فعاليت ورزشي زيربيشينه برپاسخ عوامل هماتوژيکال نوجوانان ورزشکار وغيرورزشکار :


تعداد صفحات :11

هدف این تغییر مقایسه ی تأثیریک فعالیت ورزشی بیشینه ویک فعالیت ورزشی زیربیشینه برپاسخ عوامل هماتوژیکال نوجوانان ورزشکار وغیرورزشکاربوده است.بدین منظورتعداد90 نفر از دانش آموزان ورزشکار وغیر ورزشکار ‹46 نفر ورزشکارو44 نفرغیر ورزشکار›شهر تهران با دامنه ی سنی 15 تا17 سال به روش کاملاً تصادفی انتخاب وتحت آزمون ورزشی (بروس)به فعالیت پرداختند. بدین ترتیب که در فعالیت بیشینه ,تحت همان آزمون تا حد درماندگی ودرفعالیت زیربیشینه ,تحت آزمون بروس اصلاح شده به فعالیت واداشته شدند. نمونه های خونی درست پیش وبلافاصله پس از فعالیت های ورزشی گرفته شد.تجزیه وتحلیل نتایج حاکی است: 1-پاسخMCV,MCHC,HCT ورزشکاران وغیرورزشکاران به ورزش بیشینه ,تفاوت معنی داری داشته ,درحالی که درخصوص متغیرهای WBC,RDW,RBC,PLT,MPV,HGB اختلاف معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد. 2-براثر فعالیت ورزشی زیربیشینه هیچ گونه اختلاف آماری معنی داردرخصوص عوامل هماتوژیکالبین دوگروه ورزشکار وغیرورزشکار مشاهده نشد.

لینک کمکی