مقاله مطالعه شاخص هاي مهم اندازه گيري گونه راش در بخش گرازين از جنگل خيرود کنار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مطالعه شاخص هاي مهم اندازه گيري گونه راش در بخش گرازين از جنگل خيرود کنار :


تعداد صفحات :11

دانستن و مطالعه اندازه مشخصه های مختلف درختان می تواند راهنمای خوبی در جهت اعمال روش های جنگلداری و شیوه های صحیح در پرورش آنها در امر دست یابی به اهداف پرورش جنگل باشد. در بخش گرازین از جنگل آموزشی و پژوهشی دانشکده منابع طبیعی تعداد124 اصله درخت از گونه راش به طور تصادفی انتخاب و بر روی هر یک از آنها مشخصه های قطرکند‘ قطر برابرسینه ‘ ارتفاع کامل‘ ارتفاع تاج و قطر تاج اندازه گیری شدند. نتایج به دست آمده نشان می دهند که بین بعضی از مشخصه های مختلف درخت همبستگی آماری وجود دارد که با توجه به آنها می توان روابط آماری – ریاضی را بین اندازه های این مشخصه های تعیین کرد: -در منطقه مورد مطالعه‘ پایه های راش از طبقه ارتفاعی 25 متری و یا طبقه قطری 35 سانتیمتری دارای ضریب کشیدگی مناسبی (80 › hd) هستند. -بین قطر کنده و قطر برابر سینه یک همبستگی خطی افزایش یابنده وجود دارد که از آن می توان با داشتن قطرکنده در برآورد قطر برابر سینه درختانی که قطع شده اند سود برد. -رابطه بین قطر برابر سینه و ارتفاع تاج یک سهمی افزایش یابنده بوده که البته در قطرهای بالا(از طبقه قطری 105 ‹) حالت کاهش یافتن می یابد. -قطر برابر سینه و قطر تاج دارای همبستگی آماری بوده به طوری که می توان به کمک هریک دیگری را بر آورد کرد.

لینک کمکی