مقاله تخمين تخلل از روي سرعت انتشار امواج تراکمي با درنظر گرفتن اثر رُس در سازند ماسه سنگي شوريجه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تخمين تخلل از روي سرعت انتشار امواج تراکمي با درنظر گرفتن اثر رُس در سازند ماسه سنگي شوريجه :


تعداد صفحات :11

تخلخل سازند ماسه سنگی شوریجه از روی نگارهای چگالی و نوترون مربوط به یکی از چاه های اکتشافی نفت در شمال شرق ایران(سرخس) محاسبه شده است. همچنین از روی نگار صوتی همان چاه سرعت امواج تراکمی در همان عمق ها اندازه گیری شده اند. مقدار درصد رس موجود در ماتریکس سنگ در عمق های مختلف از نگار زمین شناسی به دست آمده است. از برازش خطی بین کمیت های تخلخل‘ ‘ مقدار رس‘ c و سرعت امواج تراکمی‘ Vp‘ رابطه زیر برای سازند ماسه سنگی شوریجه به دست آمده است. Vp=5.55-9.62-1.37c R2=.086 که در آن Vp بر حسب کیلومتر بر ثانیه و و c هر دو بر حسب نسبت حجمی است. با توجه به رابطه فوق و با محاسبه Vp از روی نگار صوتی و با معلوم بودن میزان رس موجود در سازند‘ می توان تخلخل را برای سازند مزبور تخمین زد.

لینک کمکی