مقاله بررسي آزمايشگاهي ناهمسانگردي سرعت در نمونه هاي سنگي گرانيت بندر عباس‘ ماسه سنگ چابهار و آندزيت اروميه در حالتهاي خشک و اشباع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي آزمايشگاهي ناهمسانگردي سرعت در نمونه هاي سنگي گرانيت بندر عباس‘ ماسه سنگ چابهار و آندزيت اروميه در حالتهاي خشک و اشباع :


تعداد صفحات :11

سرعتهای امواج تراکمی و برشی در سه جهت متعامد در نمونه های سنگی مکعبی شکل از سه گروه مختلف سنگی در هر دو حالت خشک و اشباع تحت فشار تک محوری کم اندازه گیری شده است. این سه گروه شامل هفت نمونه سنگ گرانیت از منطقه بندر عباس‘ شش نمونه ماسه سنگ از منطقه چابهار و پانزده نمونه آندزیت از منطقه ارومیه می باشند. سه ضریب بدون بعد ناهمسانگردی تا مسن, و برای هر یک ازنمونه ها محاسبه گردیده است. این محاسبات نشان می دهد که نمونه های سنگی فوق از فرض ناهمسانگردی بیضوی در هر دو حالت خشک و اشباع پیروی می کنند. در ضمن برای هر سه گروه سنگی‘ بررسی ضرایب کشسانی‘ ضرایب یانگ‘ نسبتهای پواسون و مدول بالک در هر دو حالت خشک و اشباع نشان می دهد که مقدار این کمیتها در حالت اشباع بیشتر از حالت خشک می باشند.

لینک کمکی