مقاله اندازه گيري آزمايشگاهي در اکتشاف به روشIP به منظور تفکيک کاني سازي هاي نوع توده اي ا ز افشان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اندازه گيري آزمايشگاهي در اکتشاف به روشIP به منظور تفکيک کاني سازي هاي نوع توده اي ا ز افشان :


تعداد صفحات :11

مطالعات آزمایشگاهی برای شناخت خواص الکترونیکی نمونه های سنگی خصوصا تعیین کمیتهای مورد نظر در روش از اهمیت ویژه ای در اکتشافات معدنی برخوردار می باشند. روش ژئوفیزیکی IPامروزه در اکتشافات کانسارهای فلزی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. با این وجود تفکیک ناهنجاریهای IPحاصل از کانی سازی های نوع توده ای از افشان با توجه به مقادیر اندازه گیری شدهIP به روشهای معمول میسر نمی باشد. این تحقیق بر اساس اندازه گیریهای آزمایشگاهی قابلیت قطبی شدن ظاهری درسه جهت عمود بر یکدیگر (A,B,C) انجام گرفته و سپس مقادیر میانگین قابلیت قطبی شدن ظاهری در زمانهای مختلف پس از قطع جریان برق بر روی نمونه های سنگی مربوط به کانسار مس تکنار محاسبه شده است. در نتیجه این عملیات مدلی ارایه می شود که بر اساس آن با اندازه گیری مقادیر قابلیت قطبی شدن ظاهری و سپس محاسبه میانگین آنها در دو زمان زود و دیر پس از قطع جریان مثلا یکی 17 ثانیه و دیگری5/0 ثانیه و نیز محاسبه نسبت می توان ناهنجاریهای حاصل از کانی سازی های مذکور را از یکدیگر تفکیک نمود. بطوریکه این نسبت در نمونه های با کانی سازی توده ای به مراتب بزرگتر از نمونه های با کانی سازی افشان می باشد واز این نتیجه می توان در اکتشافات معدنی استفاده نمود. لازم به ذکر است که میانگین قابلیت قطبی شدن ظاهری در نیم ثانیه پس از قطع جریان برای نمونه های با کانی سازی توده ای و افشان دارای مقادیر نسبتا زیاد و تقریبا نزدیک به یکدیگر می باشد و لذا اگر فقط اندازه گیری شود به هیچ وجه نمی توان تفکیکی بین ناهنجاریهای قابلیت قطبی شدن ظاهری از حیث نوع کانی سازی قایل شد.

لینک کمکی