مقاله کاربرد چاه پيمايي در تعيين فشار هيدروليکي سفره هاي زيرزميني آب ناحيه کارستي قصر قمشه-جنوب غرب ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کاربرد چاه پيمايي در تعيين فشار هيدروليکي سفره هاي زيرزميني آب ناحيه کارستي قصر قمشه-جنوب غرب ايران :


تعداد صفحات :11

کشور ایران در ناحیه خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد. وجود سازندهای آهکی و شرایط مناسب زمین شناسی باعث ایجاد و توسعه پهنه های وسیع کارستی در این سرزمین شده است. کاهش و یا آلودگی آبهای زیرزمینی موجود در آبرفت ها از یک طرف و توسعه مراکز جمعیتی ‘ صنعتی و کشاورزی از طرف دیگر‘ مطالعه و شناخت منابع عظیم آبهای کارستی را از اهمیت فراوان برخوردار نموده است.در این مطالعه با استفاده از چاه نگاشتهای ژئوفیزیکی‘ جنس لایه ها ‘ موقعیت شگستگی ها و محلهای تغذیه و تخلیه آب در آبخوانهای کارستی ناحیه قصر قمشه واقع در زاگرس‘ جنوب غربی ایران بررسی و تعیین شده است. چاه نگاشتهای به کار رفته عبارتند از: گاما‘ نوترون-نوترون‘ الکتریک گاما- گاما ‘ قطرسنج‘ درجه حرارت‘ جریان سنج و مقاومت مخصوص سیال . مطالعه برخی خواص هیدروژئولوژی به خصوص فشار هیدرولیکی نشان می دهد که آبهای زیزمینی این ناحیه کارستی عمدتا در دو سفره‘ که به وسیله لایه های مارنی ناتراوا از هم جدا شده اند‘ تقریبا برابر با 170 متر تعیین شده است.

لینک کمکی