مقاله اثر بسامد بر پاشندگي سرعت انتشار امواج کشايندي در نمونه هاي ماسه سنگ و سنگ آهک منطقه چابهار در حالتهاي خشک و اشباع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر بسامد بر پاشندگي سرعت انتشار امواج کشايندي در نمونه هاي ماسه سنگ و سنگ آهک منطقه چابهار در حالتهاي خشک و اشباع :


تعداد صفحات :11

در این پژوهش اثر بسامد بر پاشندگی سرعت انتشار امواج کشایندی(تراکمی و برشی) بر روی چندین نمونه از سنگ آهک و ماسه سنگ منطقه چابهار در فشار جو در دو حالت خشک و اشباع بررسی گردیده است. پاشندگی سرعت امواج تراکمی برروی کلیه نمونه ها در هر دو حالت خشک و اشباع ‘ تحت بسامدها 63‘ 200 و 500 کیلو هرتز و برای امواج برشی تحت بسامدهای 33و 100 کیلو هرتز اندازه گیری شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهند که سرعت انتشار امواج تراکمی در هر دو حالت خشک و اشباع با افزایش بسامد افزایش می یابد و نرخ تغییرات سرعت نسبت به بسامد در هردو حالت خشک و اشباع در بسامدهای 63 و 200 کیلو هرتز نسبت به بسامدهای 200و 500 کیلو هرتز بیشتر می باشد. سرعت انتشار امواج برشی نیز در هر دو حالت خشک و اشباع غالبا با افزایش بسامد اضافه می شود‘ اگر چه دربرخی موارد پاشندگی سرعت منفی مشاهده می شود. برای هر دو موج تراکمی و برشی میزان پاشندگی سرعت در حالت اشباع بیشتر از میزان پاشندگی در حالت خشک می باشد. در بسامدهای مختلف سرعت امواج تراکمی در حالت اشباع بیشتر از حالت خشک می باشد. ولی برای امواج برشی در برخی نمونه ها سرعت در حالت اشباع کمتر از حالت خشک است. با استفاده از اندازه گیری سرعت‘ ضریب کیفیت امواج تراکمی و برشی(pوs) دردو بسامد مختلف محاسبه شد که نتایج نشان می دهد که مقادیر pوs حالت خشک بزرگتر از این مقادیر برای حالت اشباع می باشند

لینک کمکی