مقاله ازن ورد سپهر و پرتو فرابنفش رسيده به سطح زمين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ازن ورد سپهر و پرتو فرابنفش رسيده به سطح زمين :


تعداد صفحات :11

با استفاده از مدل فیزیکی پیچیده عبورتابشی‘ مقدار جذب پرتو فرابنفش(UVB) توسط ازن ورد سپهر با مقدار مشابه ازن در پوشسپهر با زوایای تابش خورشیدی مختلف مقایسه می شود. نتایج نشان می دهند که با زوایای تابش کمتر از 60 درجه‘ در صورتکه یک لایه ابر در آسمان باشد‘ ازن موجود در وردسپهر نسبت به ازن پوشسپهر ‘ پرتوهای فرابنفش(nm 320-280) را دو برابر بیشتر جذب می کند. ابرها و هواویز با افزایش پراکنش در جو اثر ازن وردسپهر را برای زوایای تابش کمتر از 60 درجه به نحو قابل ملاحظه ای افزایش می دهند. در مورد تخریب لایه ازن پوشسپهر ‘ شاخص جدیدی به نام ضریب جبران معرفی می شود. این ضریب مقدار ابر‘ هواویز و یا ازنی که باید به وردسپهر اضافه شود تا اثر مقدار معینی(مثلا 10%) تخریب ازن پوشسپهر خنثی شود را معین می کند . با استفاده از این ضریب می توان مقدار احتمالی کاهش پرتوهای فرابنفش را در برخی مناطق آلوده دنیا که شاهد افزایش ازن‘ هواویز و ابر در وردسپهر بوده اند‘ تخمین زد.

لینک کمکی