مقاله مقايسه ي عوامل آمادگي جسماني – حرکتي خواهران دوقلوي يکسان با خواهران غير دوقلو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه ي عوامل آمادگي جسماني – حرکتي خواهران دوقلوي يکسان با خواهران غير دوقلو :


تعداد صفحات :11

یکی از راه های گزینش وهدایت درست کودکان ونوجوانان به سمت رشته های ورزشی مناسب,بررسی میزان توارث پذیری ویژگی های جسمانی وحرکتی آنان است .هدف از این پژوهش مقایسه ی ویژگی های جسمانی ‹قد, وزن وضربان قلب بیشینه ›, عوامل آمادگی جسمانی‹ظرفیت هوازی بیشینه ,انعطاف پذیری,اتقامت عضلات شکم وقدرت دست› وآمادگی حرکتی ‹سرعت,چابکی وزمان واکنش شنیداری › در بین 16 جفت خواهر دوقلوی یکسان ‹گروه آزمایش› و18 جفت خواهر غیر دوقلوی ‹گروه گواه›شهرستان رشت با دامنه ی سنی 14-17 سال است.گروه گواه به شکل تصادفی وگروه آزمایش به شکل غیر تصادفی واز طریق بررسی معیارهای ویژه مانند یک تخمی بودن با هدایت پزشک متخصص انتخاب شدند.کلیه ی متغیرهای تحقیق در شرایط یکسان وبا آزمون های استاندارد ومتداول میدانی وفرض های تحقیق با آزمون های ضریب همبستگی پیرسون,تی‹t › مستقل وهمبسته در سطح اطمینان از طریق برنامه یSpss بررسی شدند.

لینک کمکی