مقاله بررسي عوامل استرس زاي شغلي در بين مربيان تربيت بدني وورزش دانشگاه هاي دولتي کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي عوامل استرس زاي شغلي در بين مربيان تربيت بدني وورزش دانشگاه هاي دولتي کشور :


تعداد صفحات :11

در بهداشت سازمانی ,بررسی عوامل استرس زای شغلی, درمشاغل مختلف با نتایج متفاوتی همراه بوده است .هدف تحقیق حاضر, مقاله بررسي عوامل استرس زاي شغلي در بين مربيان تربيت بدني وورزش دانشگاه هاي دولتي کشور است. انتخاب مربیان به صورت تصادفی از میان 14 رشته ی ورزشی انجام گرفته است. از بین 346 مربی رسمی دانشگاه , تعداد193 نفربه عنوان نمونه ی آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار تحقیق, فرم کوتاهی از پرسشنامه ی عوامل استرس زای شغلی است که با 17 سوال هفت ارزشی لیکرتی عوامل استرس زای فردی را اندازه گیری می کند .پایایی این ابزار در یک مطالعه ی راهنما برروی 25 مربی ورزش آموزشگاه های استان گیلان وبا استفاده از ضریب همبستگی آلفا کرونباخ ,93%محاسبه گردیده است. در تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق ,از آزمون t مستقل, ضریب همبستگی پیرسون وANOVA استفاده شده است.تجزیه وتحلیل اطلاعات نشان دادکه مربیان تربیت بدنی بیشتر از حدمتوسط با عوامل استرس زا روبرو هستند وعوامل استرس زای حساسیت کار ,حجم کار وفشار زمان ‹کمبود زمان›, به ترتیب شایع ترین عوامل استرس زا در بین مربیان بودند. بررسی کامل عوامل استرس زای شغلی به کنترل عوامل شخصیتی تیپ الف یا ب, مرکز کنترل وسایر رویدادهای زندگی بستگی دارد.

لینک کمکی