مقاله ارزيابي سياستگذاري‌هاي صدور انقلاب اسلامي ايران از منظر ماتريس سوات (SWOT)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي سياستگذاري‌هاي صدور انقلاب اسلامي ايران از منظر ماتريس سوات (SWOT) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :28

طی سی و اندی سال تلاش جهت صدور انقلاب اسلامی دستاوردهای قابل ملاحظه ای برای ایران پدید آورد انقلاب اسلامی را باید نقطه عطفی بارز و برجسته در بیداری اسلامی در منطقه تلقی نمود. فرایندی که در سایر کشورها نیز آثار خود را به تناسب نشان داد از مهمترین بازیگرانی که در پشتیبانی از بیداری اسلامی نقش برجسته ای دارد جمهوری اسلامی ایران است که نتیجه اقدامات صبورانه و مجدانه خود را در صدور انقلاب مشاهده می کنددر طول 36 سال سیاستگذاری متنوعی برای پیشبرد سیاست صدور انقلاب همواره مورد توجه مسئولین نظام قرار داشته است که همواره با فرصت و چالش هایی توام بوده است سیاست صدور انقلاب اسلامی علی رغم شدت و ضعفها و فراز و فرودها در همه کابینه های تشکیل شده پیگیری شد. برای ارزیابی سیاستگذاری های که امکان صدور انقلاب اسلامی را در فضای منطقه ای کنونی که برآمده از فرایند بیداری اسلامی است از مدل سوات (SWOT) استفاده شده است سوآت (SWOT)ابزاری برای شناخت , تهدیدها و فرصت های موجود در محیط خارجی برای سیاست صدور انقلاب و و بازشناسی ضعف ها و قوت های داخلی آن به منظور سنجش وضعیت و تدوین راهبرد برای هدایت و کنترل این سیاست ها می باشد. نتایج این تحقیق نشان که از لوازم اصلی موفقیت در مسیر نیل به اهداف گفتمان صدور انقلاب درک واقعبینانه وضعیت موجود است تحلیل نادرست از فرصت ها و تهدیدها از یکسو و ضعف و قوت­های مرتبط با گفتمان صدور انقلاب میتواند به تضعیف و در نهایت فراموشی گفتمان صدور انقلاب شود.

لینک کمکی