مقاله شناسايي عوامل محيطي حوزه سياسي و فرهنگي فضاي مجازي براي جمهوري اسلامي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي عوامل محيطي حوزه سياسي و فرهنگي فضاي مجازي براي جمهوري اسلامي ايران :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :29

پژوهش حاضر با هدف «شناسایی و ارزیابی عوامل محیطی (داخلی و خارجی) حوزه سیاسی و فرهنگی فضای مجازی برای جمهوری اسلامی ایران با استفاده از الگوی SWOT» انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه و مبتنی بر تکنیک دلفی صورت گرفته است. پس از مطالعه و شناسایی عوامل و دسته‌بندی آنها در قالب (قوت­ها, ضعف­ها, فرصت­ها, و تهدیدها) پرسشنامه مرحله اول و دوم مبتنی بر طیف چهار گزینه‌ای تهیه و در اختیار کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه قرار گرفت. روایی محتوایی ابزار بر اساس نظرات صاحب‌نظران مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز بر اساس الفای کرونباخ 0.747 به دست آمد. پس از جمع آوری داده‌های موردنیاز از طریق پرسشنامه, داده‌های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSSو با بهره‌گیری از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با استفاده از آزمون T تک متغیره, میانگین مؤلفه‌های مربوط به هر یک از متغیرهای چهارگانه تحقیق آزمون شدند. همچنین با بهره‌گیری از آزمون فریدمن کلیه متغیرهای تحقیق رتبه‌بندی شدند. با استفاده از الگوی تحلیل فرد آر.دیوید, 5 مؤلفه از هر یک از متغیرهای چهارگانه (نقاط قوت و ضعف, فرصت‌ها و تهدیدها) ارزیابی شد. در نهایت عدد به‌دست آمده از جمع جبری متغیرهای نقاط قوت و ضعف, برای محیط داخل مثبت است (2/1). همچنین جمع جبری متغیر‌های فرصت‌ها و تهدیدها, برای محیط خارجی مثبت(3) است. با توجه به حصول دو میانگین در حد متوسط, وضعیت فضای مجازیجمهوری اسلامی ایران در منطقه متوسط(خانه 5 از ماتریس 9 خآن‌های فرد آر.دیوید) قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در مجموع, وضعیت فضای مجازی برای جمهوری اسلامی ایران, در منطقه یکم دستگاه مختصات یا ربع اول مختصات مدل SWOTفرد آر.دیوید قرار گرفت. این ناحیه در تحلیل استراتژیک موسوم به ناحیه اتخاذاستراتژی‌های تهاجمی و یا منطقه SO (منطقه وجود قوت‌ها و فرصت‌ها)است.

لینک کمکی