مقاله بررسي ميزان گرايش به مباني هويت فرهنگيِ انقلاب اسلامي در ميان جوانان و عوامل اجتماعي مؤثر بر آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ميزان گرايش به مباني هويت فرهنگيِ انقلاب اسلامي در ميان جوانان و عوامل اجتماعي مؤثر بر آن :
تعداد صفحات :38

پدیده انقلاب اسلامی, چه به عنوان یک رخداد بی نظیر سیاسی- اعتقادی و چه به عنوان یک تحول عمیق فکری درعرصه زندگی اجتماعی انسان, منشأ مباحث و تأثیرهای گوناگونی در فضای جامعه ایران و عرصه های بین المللی شده,به گونه ای که تأثیرهای آن نه تنها بر دیروز و امروز, بلکه بر فردای جامعه بشری نیز انکار ناپذیر است. در این پژوهش با استفاده از روش میدانی,تکنیک پیمایش و ابزار تحقیق پرسشنامه به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی هستیم که گرایش به مبانی هویت فرهنگیِ انقلاب اسلامی در میان جوانان به چه میزان است و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن کدامند؟جامعه آماری پژوهش حاضر جوانان 18 تا 29سال شهر کرمانشاه می باشد که تعداد 380 نفر از آنان به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته است.در جهت دسترسی به هدف اصلی پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل ارتباط بین اعتماد اجتماعی, مشارکت اجتماعی, سرمایه فرهنگی,میزان استفاده از رسانه های خارجی,پایگاه اقتصادی, جنس و وضعیت تأهل به عنوان متغیرهای مستقل وگرایش به مبانی هویت فرهنگیِ انقلاب اسلامی در میان جوانان به عنوان متغیر وابسته پرداخته شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که گرایش به هویت فرهنگی انقلاب اسلامی در میان جوانان به میزان زیادی (r=4/03) می باشد و بین متغیرهای اعتماد اجتماعی, مشارکت اجتماعی, سرمایه فرهنگی, میزان استفاده از رسانه های خارجی, جنس و وضعیت تأهل و گرایش به مبانی هویت فرهنگیِ انقلاب اسلامی در میان جوانان رابطه معناداری وجود دارد؛اما بین پایگاه اقتصادی و گرایش به مبانی هویت فرهنگیِ انقلاب اسلامی ارتباط معناداری مشاهده نشد.

لینک کمکی