مقاله اثر نسبت‌هاي مختلف نيترات به آمونيم و پليمر سوپرجاذب بر عملکرد گياه دارويي شويد (Anethum graveolens L.)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر نسبت‌هاي مختلف نيترات به آمونيم و پليمر سوپرجاذب بر عملکرد گياه دارويي شويد (Anethum graveolens L.) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

به­منظور بررسی اثر هیدروژل و نسبت­های مختلف نیترات به آمونیم بر رشد و عملکرد گیاه شوید آزمایش مزرعه­ای به­صورت فاکتوریل در قالب بلوک­های کامل تصادفی با دو فاکتور و سه تکرار در سال زراعی 1391 در منطقه جیرفت انجام شد. در این پژوهش عامل کود نیتروژن به مقدار 150 کیلوگرم در هکتار به­صورت نسبت­های مختلف نیترات به آمونیم در پنج سطح (100:0, 25: 75, 50:50, 75: 25, 0:100) و عامل سوپرجاذب در چهار سطح (0, 10, 20,30 گرم در مترمربع) درنظر گرفته شد. نتایج نشان داد که نسبت­های مختلف نیترات به آمونیوم و سطوح مختلف هیدروژل اثر معنی­داری بر وزن خشک, تعداد چتر در بوته, تعداد چترک در چتر, تعداد دانه در چترک, عملکرد دانه و درصد اسانس داشتند. بیش­ترین عملکرد دانه از مصرف هم­زمان 25 درصد نیترات, 75 درصد آمونیوم و 20 گرم پلیمر سوپرجاذب و کم­ترین عملکرد دانه از مصرف 100 درصد نیترات, عدم­مصرف آمونیوم و سوپرجاذب حاصل گردید. بیشترین درصد اسانس از مصرف 100 درصد نیترات و عدم­مصرف آمونیوم و مصرف 30 گرم سوپرجاذب و کم­ترین درصد اسانس از مصرف 100 درصد آمونیوم و عدم­مصرف نیترات و مصرف 10 گرم پلیمر سوپرجاذب حاصل گردید. براساس نتایج حاصله جهت افزایش عملکرد دانه بایستی نسبت آمونیوم و برای افزایش درصد اسانس بایستی نسبت نیترات را افزایش داد.

لینک کمکی