مقاله تأثير تنش آبي و پتاسيم بر عملکرد و اجزاي عملکرد زيره سبز (.Cuminum cyminum L)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير تنش آبي و پتاسيم بر عملکرد و اجزاي عملکرد زيره سبز (.Cuminum cyminum L) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :21

به‌­منظور بررسی تأثیر آبیاری کامل و تنش آبی (قطع آبیاری از مرحله رشد گیاهچه تا مرحله طویل شدن ساقه, قطع آبیاری از مرحله طویل شدن ساقه تا مرحله رشد زایشی و قطع آبیاری از مرحله رشد زایشی تا مرحله پر شدن دانه) و مقادیر مختلف پتاسیم (شاهد, 50, 100, 150 کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار) بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز در سال 1392 در منطقه زرند آزمایشی به‌صورت کرت‌­های خردشده در قالب طرح بلوک­‌های کامل تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد اثر تنش آبی بر تمام صفات در سطح پنج درصد معنی­‌دار شد, به‌طوری‌که بیش­ترین تأثیر منفی تنش آبی بر عملکرد دانه و کم­ترین تأثیر بر درصد اسانس مشاهده گردید. همچنین سطوح مختلف پتاسیم نیز بر صفات اندازه‌­گیری شده تأثیر معنی‌داری داشتند و بیش­ترین تأثیر مثبت پتاسیم بر میزان عملکرد دانه بود. به‌طورکلی قطع آبیاری در مراحل ابتدایی رشد و انتخاب 100 کیلوگرم در هکتار پتاسیم بیش­ترین تأثیر را در عملکرد دانه داشت.

لینک کمکی