مقاله مطالعه صفات کمي و کيفي پنج رقم گلابي (Pyrus communis) بومي و خارجي در استان خراسان رضوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مطالعه صفات کمي و کيفي پنج رقم گلابي (Pyrus communis) بومي و خارجي در استان خراسان رضوي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :26

گلابی اروپایی (Pyrus communis) پس از سیب مهم‌ترین میوه دانه‌دار در سطح جهان است. با وجود ارقام بومی و محلی فراوان در مناطق مهم گلابی‌خیز کشور ما, تاریخچه دقیقی از نحوه گزینش و دستیابی به این ارقام موجود نیست. به همین منظور در این پژوهش به بررسی صفات ارقام گلابی کشت شده در استان خراسان رضوی پرداخته شد تا ارقام موجود ارزش‌یابی و معرفی گردند و ضمن بررسی صفات مختلف, کلیدواژه‌هایی جهت شناسایی این ارقام تجاری ارائه شود. 61 صفت کمی و کیفی مختلف مربوط به خصوصیات درخت, برگ, شکوفه و خصوصیات فیزیکو شیمیایی میوه ارقام بومی سبری (از گونه گلابی آسیایی[1]) و دم‌کج‌کرج و ارقام خارجی ویلیامز, کوشیا و اسپادونا در محل باغ استقلال واقع در استان خراسان رضوی در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 10 تکرار در سال­های 1390 و 1391 مطالعه شدند. نتایج نشان داد که رقم سبری خیلی دیررس و سایر ارقام میان‌رس بودند. رقم کوشیا مواد جامد محلول دارای بیشترین درجه بریکس (16/35 درصد) بین ارقام بود. بین نسبت طول به پهنای برگ با طول میوه (0/07±0/78), نسبت طول به پهنای برگ با قطر میوه (0/07±0/77), وزن میوه با پهنای گلگاه (0/07±0/78), وزن میوه با قطر میوه (0/02±0/98) و نسبت طول به قطر میوه با درجه بریکس (0/06±0/80) همبستگی مثبت و معنا‌داری در سطح احتمال 1 درصد وجود داشت.

لینک کمکی