مقاله فعاليت آنتي‌اکسيداني، ترکيبات فنلي و بازده اسانس برخي جمعيت‌هاي آويشن کوهي و دنايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله فعاليت آنتي‌اکسيداني, ترکيبات فنلي و بازده اسانس برخي جمعيت‌هاي آويشن کوهي و دنايي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :17

گیاهان دارویی منابع ارزشمند آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی از قبیل برخی ترپنوئیدها و ترکیبات فنلی هستند و دارای پتانسیل بالا به‌عنوان جایگزینی مناسب برای آنتی‌اکسیدان‌های سنتزی در کاهش استرس اکسیداتیو می‌باشند. لذا هدف از این تحقیق, بررسی و مقـایسه فعالیت آنتی‌اکـسیدانی, ترکیبات فنلی و میزان اسـانس برخی جمعیت‌های آویشن کـوهی و دنایی در شـرایط زراعـی می‌باشد. مطابق نتایج, میــزان IC50 جمعیت‌های مخــتلف آویشـن کـوهی از g/mlμ 98/20 تا g/mlμ 7/48 و مـیزان تـرکیبات فنـلی از mg GAEg-16/42 تا mg GAEg-1 64/67 متغیر بودند. بیشترین فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ترکیبات فنلی در گونه آویشن کوهی در جمعیت قزوین مشاهده شد. به‌طورکلی کمترین IC50 (g/mlμ 3/19) و بیشترین ترکیبات فنلی (mg GAEg-1 6/107) در جمعیت خرم‌آباد 1 از گیاه Thymus daenensis subsp. lancifoliusمشاهده شد. همچنین برای صفت بازده اسانس بیشترین بازده اسانس در جمعیت مازندران 1 (5/2%) در گیاه آویشن کوهی و خرم‌آباد 1 (5/3%) از گونه Thymus daenensis subsp. lancifoliusمشاهده شد. در بین جمعیت‌های مورد بررسی, گونه Thymus daenensis subsp. lancifoliusبهترین فعالیت آنتی‌اکسیدانی و بالاترین درصد اسانس را در بین جمعیت‌های مورد مطالعه نشان داد.

لینک کمکی