مقاله اثرات کاربرد قبل از برداشت اسيد ساليسيليک بر ويژگي?هاي کيفي و فعاليت ضداکسايشي در دو رقم زردآلو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثرات کاربرد قبل از برداشت اسيد ساليسيليک بر ويژگي?هاي کيفي و فعاليت ضداکسايشي در دو رقم زردآلو :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :18

به­منظور ارزیابی اثرات کاربرد قبل از برداشت اسید سالیسیلیک بر خصوصیات کیفی و فعالیت ضداکسایشی میوه دو رقم زردآلو, یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی با دورقم زردآلو در سه تکرار انجام شد. درختان زردآلو ارقام شکرپاره و شاملو شش روز قبل از برداشت با غلظت­های صفر, 1/5, 3 و 4/5 میلی­مولار اسید سالیسیلیک محلول­پاشی شدند. میوه­ها در هر دو رقم در مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی مربوط به آن رقم برداشت و صفاتی نظیر سفتی بافت میوه, اسیدیته, درصد مواد جامد محلول, pH, مقدار اسید آسکوربیک, محتوای فنل کل, فلاونوئید کل و ظرفیت ضداکسایشی کل میوه­ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت اسید سالیسیلیک در هر دو رقم از مقدار مواد جامد محلول و pH کاسته شد ولی مقدار سفتی بافت میوه, اسیدیته قابل تیتراسیون, فنل و فلاونوئید کل افزایش قابل توجهی نشان دادند. اثر تیمارهای اسید سالیسیلیک بر مقدار اسید آسکوربیک و فعالیت ضداکسایشی کل معنی­دار نبود. در رقم شکرپاره بیشترین مقدار سفتی بافت میوه, اسیدیته قابل تیتراسیون و فنل کل در میوه­های تیمار شده با اسید سالیسیلیک 4/5 میلی­مولار و کمترین مقدار آنها در میوه­های شاهد ثبت گردید. در این رقم بیشترین مقدار فلاونوئید کل مربوط به تیمار 3 میلی­مولار بود. در رقم شاملو نیز بیشترین مقدار سفتی بافت میوه, اسیدیته قابل تیتراسیون و فلاونوئید کل مربوط به تیمار 3 میلی­مولار اسید سالیسیلیک بود.

لینک کمکی