مقاله بررسي وفور علف¬هاي هرز باريک برگ غالب در مزارع گندم آبي کشور و تعيين عوامل محيطي عمده تاثير گذار بر تراکم آن¬ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي وفور علف¬هاي هرز باريک برگ غالب در مزارع گندم آبي کشور و تعيين عوامل محيطي عمده تاثير گذار بر تراکم آن¬ها :
تعداد صفحات :21

این پژوهش به منظور بررسی اثر عوامل مختلف محیطی بر پراکنش و تراکم علف­های هرز باریک برگ غالب در مزارع گندم آبی کشور انجام گرفت. پنج علف­هرز مورد مطالعهPhalaris minor , Avena fatua, Avena ludoviciana,Secale cereal و Lolium rigidum بودند. عوامل مورد مطالعه نیز عبارت بودند از ارتفاع از سطح دریا, میانگین دمای سالیانه خاک, میانگین بارندگی و تبخیر سالیانه, که همگی از نقشه­های از پیش تهیه شده, استخراج شدند. هم­چنین درصد ظهور علف­های هرز باریک برگ غالب در مزارع گندم آبی واقع در هر یک از 7 نوع اقلیم (بر اساس روش سیلیانینف) و 10 نوع خاک موجود در کشور تعیین گردید. بر اساس نتایج از بین چهار عامل محیطی, ارتفاع از سطح دریا و میانگین دمای سالیانه خاک بر تراکم علف­هرز Phalaris minor, سه عامل ارتفاع از سطح دریا, بارندگی سالیانه و میانگین دمای سالیانه خاک بر تراکم دو علف­هرز Lolium rigidum وAvena fatua, سه عامل بارندگی سالیانه, میانگین دمای سالیانه خاک و تبخیر سالیانه بر تراکم Avena ludoviciana و دمای سالیانه خاک بر تراکم علف­هرز Secale cereal بیش­ترین تاثیر را داشتند. بررسی پراکنش علف­های هرز مذکور در اقلیم­های مختلف نشان داد که علف­های هرز Avena ludoviciana و Avena fatua به­ترتیب بالاترین (28 درصد) و پایین­ترین (6 درصد) وفور را در اقلیم­های موجود در ایران دارند. هم­چنین Avena ludoviciana و Lolium rigidum نیز به­ترتیب بالاترین و پایین­ترین میانگین وفور (به ترتیب 30 و 9 درصد) و سازگاری را به انواع خاک­های موجود در کشور نشان دادند.

لینک کمکی