مقاله مقايسه روش‌هاي مختلف تعيين هدايت الکتريکي شيره سلولي گندم تحت تنش کمبود آب با دستگاه طيف‌سنج نوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه روش‌هاي مختلف تعيين هدايت الکتريکي شيره سلولي گندم تحت تنش کمبود آب با دستگاه طيف‌سنج نوري :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :21

بروز تنش کمبود آب در سلول­های گیاهی رشد و تقسیم سلولی را کاهش داده و یا متوقف می­ نماید و در نتیجه بر رشد و عملکرد گیاه موثر خواهد بود. جهت بررسی اثر تنش کمبود آب و مصرف مقادیر مختلف زئولیت, آزمایشی در سال زراعی 1390-1389 به ­صورت کرت­ های یکبار خرد شده در مزرعه آموزشی­– تحقیقاتی دانشگاه پیام نور اراک با سه تکرار اجرا شد. تنش کمبود آب به ­عنوان عامل اصلی در چهار سطح I0= آبیاری بر اساس نیاز آبی گیاه (شاهد), I1, I2 و I3 به ترتیب آبیاری به میزان 85,70 و 55 درصد نیاز آبی گیاه, در کرت­ های اصلی و مصرف مقادیر مختلف زئولیت به­عنوان عامل فرعی در چهار سطح Z0= عدم مصرف زئولیت (شاهد), Z1, Z2 و Z3 مصرف زئولیت به مقدار سه, شش و نه تن در هکتار در کرت­ های فرعی قرار داده شدند. نتایج نشان داد که اثر متقابل تیمار تنش کمبود آب و مصرف زئولیت بر صفاتی مانند عملکرد دانه, مقدار جذب طول موج 525 نانومتر توسط دستگاه طیف­سنج نوری در نمونه­های تیمارهای شاهد, متانول, استون, مانیتول, آب 50 درجه و آب 60 درجه سانتی­ گراد معنی­دار شد. همچنین بیشترین و کمترین میزان جذب طول موج 525 نانومتر توسط دستگاه طیف­سنج در تیمار آب 60 درجه سانتی­ گراد با میانگین 90/67 و 67/33 درصد به ترتیب متعلق به تیمار آبیاری بر اساس 70 درصد نیاز آبی گیاه و عدم مصرف زئولیت و تیمار آبیاری بر اساس 85 درصد نیاز آبی گیاه و مصرف نه تن در هکتار زئولیت بود. بنابراین تنش کمبود آب می تواند باعث تخریب غشا سلول­ های گیاهی شود و در نتیجه کنترل سلول بر ورود و خروج الکترولیت­ ها کاهش خواهد رفت.

لینک کمکی