مقاله اعجاز توانش زباني و کاربرد واژگاني قرآن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اعجاز توانش زباني و کاربرد واژگاني قرآن :
تعداد صفحات :34

چکیده به کارگیری زبان به عنوان پدیده‌ای اجتماعی و یکی از ضرورت‌های زندگی اجتماعی, یکی از ویژگی‌های انسان اجتماعی به شمار می‌آید. مطالعات زبانی نیز در دنیای عرب تنها با نزول قرآن کریم پدیدار شد. واژه بخشی از زبان و مطالعه و بررسی چگونگی پیدایش, رشد و دگرگونی, معنا و نیز کارکردهای گوناگون واژه هم بخشی از دانش زبانشناسی است. در این پژوهش برآنیم تا جایگاه قرآن کریم, این پدیده بی‌همتا را از نظر زبانی در میان دیگر پدیده های زبانی مشخص کنیم. کاربرد این واژه نشان از دیدگاه فراگیر قرآن کریم داشته و گونه‌ای اعجاز سبکی و متنی ویژه قرآن به‌شمار می‌رود. بر این پایه, از دید زبانشناسی نگاهی به توانش زبانی قرآن کریم‌ می‌اندازیم و کاربرد واژه امت و مظاهر برتری آن را بر فرد از لحاظ وظیفه و تکلیف, و پذیرش از سوی مردم, و سرانجام بزرگترین مفسران بررسی خواهیم‌کرد.

لینک کمکی