شركت هما تئوری های مدیریت 58 ص

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 90

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 90 صفحه

شرکت هما تئوری های مدیریت 58 ص
فهرست مطالب عنوان فصل اول: کلیات مقدمه 2-1- تاریخچه شرکت هما فصل دوم: مروری بر سیستم مدیریت مشارکتی مقدمه 2-2- استفاده از سیستم پیشنهادات 3-2- طریقه ارائه پیشنهادها و رسیدگی به آنها … 4-2- ترقی و تعالی کارگران … 5-2- مهم ترین خصوصیات روش مدیریت مشارکتی … 6-2- گروههای کنترل کیفیت … 7-2- توضیح لازم درباره گروهها … 8-2- پاداش های نقدی و غیر نقدی 9-2- سیستم پیشنهادات در گروههای کنترل کیفیت 10-2- منافع گروههای کنترل کیفیت برای مدیران 11-2- وضعیت های جدید و لزوم تطبیق کارگران فصل سوم: تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت مشارکتی, اصول و مراحل آن مقدمه 2-3- فلسفه اجرای سیستم 3-3- هدف اجرای سیستم 4-3- شرایط لازم برای اجرای سیستم 5-3- زمینه های عملی سیستم 6-3- چگونگی اجرای سیستم 7-3- مراحل ارائه پیشنهادات 8-3- سیستم کنترل کیفیت جامع 1-8-3- گروههای کنترل کیفیت 2-8-3- چگونگی عملکرد گروهها 3-8-3- ارائه پیشنهاد از جانب گروهها 4-8-3- شرایط تشکیل گروهها 5-8-3- وضعیت آموزش گروهها 6-8-3- زمینه های فعالیت گروهها 7-8-3- موضوع جلسات گروهها 8-8-3- موضوعات مورد بحث 9-8-3- انتخاب موضوعات قابل بررسی 10-8-3- جلوگیری از دوباره کاری 11-8-3- هزینه ها و جوایز ارزیابی 9-3- ستاد مرکزی گروههای کنترل کیفیت 10-3- نتایج عملکرد گروههای کنترل کیفیت 11-3- ویژگی های اساسی سیستم فصل چهارم: وضعیت سیستم مدیریت مشارکتی در شرکت هما دستورالعمل های اجرایی مدیریت مشارکتی در شرکت هما 1-1-4- اهداف مدیریت مشارکتی در هما 2-1-4- محدوده اعتبار 3-1-4- ارزیابی پیشنهاد 4-1-4- کمیته اجرایی 5-1-4- بررسی کارشناسی پیشنهاد 6-1-4- کمیته عالی 7-1-4- مراحل گردش عملیات نظام پیشنهادات 2-4- استانداردهای اجرایی مدیریت مشارکتی در شرکت هما 1-2-4- هدف 2-2-4- محدوده اعتبار 3-2-4- تعاریف و مفاهیم 4-2-4- ضوابط 5-2-4- مشخصات فرم طرح و ارائه پیشنهاد 6-2-4- دستورالعمل نحوه تنظیم و ثبت 7-2-4- مشخصات فرم بررسی کارشناسی پیشنهاد 8-2-4- دستورالعمل نحوه تنظیم و ثبت 9-2-4- مشخصات فرم امتیاز بندی کمیته اجرایی 10-2-4- دستورالعمل نحوه تنظیم و ثبت 11-2-4- مشخصات فرم ابلاغ اجرای پیشنهاد 12-2-4- دستورالعمل نحوه تنظیم و ثبت 13-2-4- مشخصات فرم درخواست بررسی و ارزیابی مجدد پیشنهاد 14-2-4- دستورالعمل نحوه تنظیم و ثبت بسمه تعالی فصل اول: کلیات مقدمه: آنچه تاکنون درباره تئوری های مدیریت خوانده ایم و روش های گوناگون آن را که تاکنون مطالعه نموده ایم, نشان می دهد که بر سر این مقوله دانشمندان و نظریه پردازان گوناگونی با نظرات بعضاً مخالف یکدیگر تحقیق نموده اند و نظر داده اند که البته در اینجا قصد نداریم توضیحی مفصل در رابطه با مکاتب مدیریت بدهیم اما این را باید گفت که 3 مکتب عمده تا به امروز مطرح شده که مکاتب دیگری هم بین اینها و هر کدام نزدیکتر به یکی از اینها تا به حال به دست ما رسیده.
سه مکتب مزبور عبارتند از کلاسیک که تئوریسین آن تیلور بود و تکیه مکتب او بر روابط و معادلات علمی است که عبارت است از نگرشی که در آن کارگر را به صورت ابزار تلقی می کند که معایب و محاسنی دارد که جای بحث آن نیست.
دیگری مکتب روابط انسانی است که تئوریسین آن التون مایر بود که عمده تکیه این مکتب بر ب

لینک کمکی