مقاله بررسي ميزان همکاريهاي علمي پژوهشگران علوم زلزله‌شناسي و مهندسي زلزله در مجموعه همايشهاي بين‌المللي‌ زلزله‌شناسي مهندسي زلزله (SEE)‌طي سالهاي 2011-1991

به‌دلیل همگرایی علوم و تخصصهای مختلف، همکاری در تولیدات علمی مقوله‌ای مهم محسوب می‌شود. از سوی دیگر، زلزله به‌عنوان رویدادی طبیعی که در همه نقاط جهان رخ می‌دهد و خسارات فراوانی به همراه دارد، همواره مورد توجه متخصصان حوزه‌های مختلف علمی قرار دارد. لذا، در پژوهش حاضر به‌عنوان مطالعه‌ای موردی، مقالات یکی از معتبرترین کنگره‌های بین‌المللی حوزه زلزله در کشور ایران، که طی سالهای2011- 1991 برگزار شده است، از نظر همکاری گروهی نویسندگان مقالات، به ویژه محققان ایرانی، تحلیل شده است. هدف این پژوهش شناسایی کشورهایی بود که بیشترین میزان مشارکت را در تو

مقاله حق تعيين سرنوشت؛ از ادعاي سياسي تا مطالبه حقوقي

به‌دلیل همگرایی علوم و تخصصهای مختلف، همکاری در تولیدات علمی مقوله‌ای مهم محسوب می‌شود. از سوی دیگر، زلزله به‌عنوان رویدادی طبیعی که در همه نقاط جهان رخ می‌دهد و خسارات فراوانی به همراه دارد، همواره مورد توجه متخصصان حوزه‌های مختلف علمی قرار دارد. لذا، در پژوهش حاضر به‌عنوان مطالعه‌ای موردی، مقالات یکی از معتبرترین کنگره‌های بین‌المللی حوزه زلزله در کشور ایران، که طی سالهای2011- 1991 برگزار شده است، از نظر همکاری گروهی نویسندگان مقالات، به ویژه محققان ایرانی، تحلیل شده است. هدف این پژوهش شناسایی کشورهایی بود که بیشترین میزان مشارکت را در تو

نیایش و ستایش معبود در اشعار شاعران برجسته سبک عراقی

به‌دلیل همگرایی علوم و تخصصهای مختلف، همکاری در تولیدات علمی مقوله‌ای مهم محسوب می‌شود. از سوی دیگر، زلزله به‌عنوان رویدادی طبیعی که در همه نقاط جهان رخ می‌دهد و خسارات فراوانی به همراه دارد، همواره مورد توجه متخصصان حوزه‌های مختلف علمی قرار دارد. لذا، در پژوهش حاضر به‌عنوان مطالعه‌ای موردی، مقالات یکی از معتبرترین کنگره‌های بین‌المللی حوزه زلزله در کشور ایران، که طی سالهای2011- 1991 برگزار شده است، از نظر همکاری گروهی نویسندگان مقالات، به ویژه محققان ایرانی، تحلیل شده است. هدف این پژوهش شناسایی کشورهایی بود که بیشترین میزان مشارکت را در تو