مقاله ابعاد جغرافيايي بازسازي مناطق جنگزده استان خوزستان

نیروهای عراقی به کشور‘در طول 8 سال جنگ تحمیلی ‘ نزدیک به 20 شهر استان خوزستان دچار تخریب و 543 روستای آن با خاک یکسان گردید. پس از توقف جنگ‘با توجه به حجم گسترده خرابیها‘بازسازی مناطق جنگ زده استان خوزستان در مقیاس وسیعی با شرکت مردم و سازمانهای اجرایی بعمل آمد. در این مقاله با اشاره به میزان تخریب و خسارت و پراکندگی جغرافیایی آن در سطح استان‘نحوه شروع بازسازی و فعالیتهای انجام شده و همچنین مهمترین ابعاد بازسازی استان خوزستان مورد توجه قرار گرفته و در پایان نتیجه گیری بعمل آمده است . بدیهی است نتایج مطالعات بازسازی مناطق جنگزده می تواند در برنامه

مقاله بررسي اثر ديواره عرضي (بالکهد) در ارتعاش بدنه فشار زيردريايي

نیروهای عراقی به کشور‘در طول 8 سال جنگ تحمیلی ‘ نزدیک به 20 شهر استان خوزستان دچار تخریب و 543 روستای آن با خاک یکسان گردید. پس از توقف جنگ‘با توجه به حجم گسترده خرابیها‘بازسازی مناطق جنگ زده استان خوزستان در مقیاس وسیعی با شرکت مردم و سازمانهای اجرایی بعمل آمد. در این مقاله با اشاره به میزان تخریب و خسارت و پراکندگی جغرافیایی آن در سطح استان‘نحوه شروع بازسازی و فعالیتهای انجام شده و همچنین مهمترین ابعاد بازسازی استان خوزستان مورد توجه قرار گرفته و در پایان نتیجه گیری بعمل آمده است . بدیهی است نتایج مطالعات بازسازی مناطق جنگزده می تواند در برنامه

مقاله امکان‌سنجي پياده سازي يادگيري سازماني کارکنان در دانشگاه افسري امام علي (ع)

نیروهای عراقی به کشور‘در طول 8 سال جنگ تحمیلی ‘ نزدیک به 20 شهر استان خوزستان دچار تخریب و 543 روستای آن با خاک یکسان گردید. پس از توقف جنگ‘با توجه به حجم گسترده خرابیها‘بازسازی مناطق جنگ زده استان خوزستان در مقیاس وسیعی با شرکت مردم و سازمانهای اجرایی بعمل آمد. در این مقاله با اشاره به میزان تخریب و خسارت و پراکندگی جغرافیایی آن در سطح استان‘نحوه شروع بازسازی و فعالیتهای انجام شده و همچنین مهمترین ابعاد بازسازی استان خوزستان مورد توجه قرار گرفته و در پایان نتیجه گیری بعمل آمده است . بدیهی است نتایج مطالعات بازسازی مناطق جنگزده می تواند در برنامه