مقاله بررسي کيفي نقش بازتاب در حل مسئل? رياضي دانشجويان مهندسي

ت :29هدف از پژوهش حاضر بررسی کیفی نقش بازتاب فراشناختی در حل مسئله ریاضی دانشجویان مهندسی است. جامع آماری تحقیق شامل دانشجویان مهندسی عمران، مکانیک و الکترونیک است که در سال تحصیلی 94-1393 در دانشگاه شهید باهنر کرمان مشغول به تحصیل بودند و تعداد 12 نفر از آنان با استفاده از نمونه­گیری هدفمند برای انجام مصاحبه انتخاب شدند. در این مقاله بازتاب فراشناختی بر روی حل مسئله دانشجویان مهندسی در دو مقول دانش و نظارت فراشناختی مورد­بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که «بازتاب»می­تواندتواناییحلمسئلهریاضیدانشجویانمهندسیراافزایشدادهوت

فایل پاورپوینت زبان مصنوعی ARTIFICIAL TONGUE

ت :29هدف از پژوهش حاضر بررسی کیفی نقش بازتاب فراشناختی در حل مسئله ریاضی دانشجویان مهندسی است. جامع آماری تحقیق شامل دانشجویان مهندسی عمران، مکانیک و الکترونیک است که در سال تحصیلی 94-1393 در دانشگاه شهید باهنر کرمان مشغول به تحصیل بودند و تعداد 12 نفر از آنان با استفاده از نمونه­گیری هدفمند برای انجام مصاحبه انتخاب شدند. در این مقاله بازتاب فراشناختی بر روی حل مسئله دانشجویان مهندسی در دو مقول دانش و نظارت فراشناختی مورد­بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که «بازتاب»می­تواندتواناییحلمسئلهریاضیدانشجویانمهندسیراافزایشدادهوت

پاورپوینت کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی

ت :29هدف از پژوهش حاضر بررسی کیفی نقش بازتاب فراشناختی در حل مسئله ریاضی دانشجویان مهندسی است. جامع آماری تحقیق شامل دانشجویان مهندسی عمران، مکانیک و الکترونیک است که در سال تحصیلی 94-1393 در دانشگاه شهید باهنر کرمان مشغول به تحصیل بودند و تعداد 12 نفر از آنان با استفاده از نمونه­گیری هدفمند برای انجام مصاحبه انتخاب شدند. در این مقاله بازتاب فراشناختی بر روی حل مسئله دانشجویان مهندسی در دو مقول دانش و نظارت فراشناختی مورد­بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که «بازتاب»می­تواندتواناییحلمسئلهریاضیدانشجویانمهندسیراافزایشدادهوت