مقاله بررسي کال زايي در ارقام مختلف جو

ال زایی در جو،4ژنوتیپ دوردیفه و4ژنوتیپ شش ردیفه با مبدأ ایرانی و ژاپنی از کلکسیون غلات گروه زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انتخاب گردید. دوهفته بعد از گرده افشانی،جنین نارس آنها در محیط کشت موراشیگ واسکوگ کشت گردید. کالوس های حاصل تقریباً بعد از یک ماه در همان محیط واکشت شدند. در این مطالعه تنوع بین ژنوتیپ ها،درون ژنوتیپ ها(گیاه)درون گیاه(خوشه)وتاریخ کشت گیاه دهنده جنین در مزرعه وگلخانه برای صفات نسبت کالوس دهی،نسبت رشدی کالوس واندازه کالوس طی واکشتهای اول ودوم بررسی گردید. درتمام آزمایشات بالاترین نسبت کالوس دهی را رقم شش ردی

مقاله بررسي ارتباط بين ميزان سايش و بافت سنگ در نمونه هايي از سنگهاي...

ال زایی در جو،4ژنوتیپ دوردیفه و4ژنوتیپ شش ردیفه با مبدأ ایرانی و ژاپنی از کلکسیون غلات گروه زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انتخاب گردید. دوهفته بعد از گرده افشانی،جنین نارس آنها در محیط کشت موراشیگ واسکوگ کشت گردید. کالوس های حاصل تقریباً بعد از یک ماه در همان محیط واکشت شدند. در این مطالعه تنوع بین ژنوتیپ ها،درون ژنوتیپ ها(گیاه)درون گیاه(خوشه)وتاریخ کشت گیاه دهنده جنین در مزرعه وگلخانه برای صفات نسبت کالوس دهی،نسبت رشدی کالوس واندازه کالوس طی واکشتهای اول ودوم بررسی گردید. درتمام آزمایشات بالاترین نسبت کالوس دهی را رقم شش ردی

دعا نویسی وجادوگری

ال زایی در جو،4ژنوتیپ دوردیفه و4ژنوتیپ شش ردیفه با مبدأ ایرانی و ژاپنی از کلکسیون غلات گروه زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انتخاب گردید. دوهفته بعد از گرده افشانی،جنین نارس آنها در محیط کشت موراشیگ واسکوگ کشت گردید. کالوس های حاصل تقریباً بعد از یک ماه در همان محیط واکشت شدند. در این مطالعه تنوع بین ژنوتیپ ها،درون ژنوتیپ ها(گیاه)درون گیاه(خوشه)وتاریخ کشت گیاه دهنده جنین در مزرعه وگلخانه برای صفات نسبت کالوس دهی،نسبت رشدی کالوس واندازه کالوس طی واکشتهای اول ودوم بررسی گردید. درتمام آزمایشات بالاترین نسبت کالوس دهی را رقم شش ردی