مقاله شاخصه‌هاي ميني‌ماليسم در حکايتي از نهج‌البلاغه

مقاله مقايسه کارايي مدل هاي کلاسيک وپوياي بيزي در کاربردي از مدل هاي و پوياي سري زماني بيزي

مقاله نقد قرآني، روائي آراء وهابيان در ارتباط با موضوع تبرک.