مقاله مقايسه اثر و ماندگاري تمرينات عصبي-عضلاني با و بدون ماساژ بر تعادل دختران ورزشکار مبتلا به بي ثباتي مزمن مچ پا

ت :16زمینه و هدف: مطالعات پیشین تأثیر تمرینات عصبی- عضلانی در بهبود تعادل افراد دارای بی­ثباتی مزمن مچ پا را نشان داده‌اند، اما اطلاعات کمی در مورد اثر ترکیبی آن با ماساژ و هم­چنین ماندگاری اثر آن وجود دارد؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثر و ماندگاری تمرینات عصبی- عضلانی با و بدون ماساژ بر تعادل دختران ورزشکار مبتلا به بی‌ثباتی مزمن مچ پا می ­باشد. روش بررسی: جامعه آماری پژوهش شامل دختران ورزشکار رشته­ های توپی منتخب مبتلا به بی­ ثباتی مزمن مچ پا با دامنه سنی 26-19 سال بود. تعداد 24 نفر به‌صورت هدفمند و در دسترس از همه رشته­ ها به‌طور ی

مقاله رابطه باورهاي معرفت‌شناختي، هيجان‌هاي تحصيلي و خودکارآمدي با رويکردهاي يادگيري سطحي و عمقي دانشجويان

ه و هدف: مطالعات پیشین تأثیر تمرینات عصبی- عضلانی در بهبود تعادل افراد دارای بی­ثباتی مزمن مچ پا را نشان داده‌اند، اما اطلاعات کمی در مورد اثر ترکیبی آن با ماساژ و هم­چنین ماندگاری اثر آن وجود دارد؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثر و ماندگاری تمرینات عصبی- عضلانی با و بدون ماساژ بر تعادل دختران ورزشکار مبتلا به بی‌ثباتی مزمن مچ پا می ­باشد. روش بررسی: جامعه آماری پژوهش شامل دختران ورزشکار رشته­ های توپی منتخب مبتلا به بی­ ثباتی مزمن مچ پا با دامنه سنی 26-19 سال بود. تعداد 24 نفر به‌صورت هدفمند و در دسترس از همه رشته­ ها به‌طور یکسان انت

مقاله شرح عرفاني بر قصيده کنگره عماد کرماني

ت :16زمینه و هدف: مطالعات پیشین تأثیر تمرینات عصبی- عضلانی در بهبود تعادل افراد دارای بی­ثباتی مزمن مچ پا را نشان داده‌اند، اما اطلاعات کمی در مورد اثر ترکیبی آن با ماساژ و هم­چنین ماندگاری اثر آن وجود دارد؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثر و ماندگاری تمرینات عصبی- عضلانی با و بدون ماساژ بر تعادل دختران ورزشکار مبتلا به بی‌ثباتی مزمن مچ پا می ­باشد. روش بررسی: جامعه آماری پژوهش شامل دختران ورزشکار رشته­ های توپی منتخب مبتلا به بی­ ثباتی مزمن مچ پا با دامنه سنی 26-19 سال بود. تعداد 24 نفر به‌صورت هدفمند و در دسترس از همه رشته­ ها به‌طور ی