مقاله تغييرات نظري و مفهومي در نظريات جمعيت شناسي و توسعه روستايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تغييرات نظري و مفهومي در نظريات جمعيت شناسي و توسعه روستايي :


تعداد صفحات :11

به موازات تغییر در اصول و مفاهیم تئوری های جریان عمده توسعه به ویژه نوسازی در دهه های اخیر از جمله تغییر از اصل کارکرد گرایی به سرزمین گرایی از اصل نوسازی استاندارد به تکثر گرایی فرهنگی و از اصل رشد اقتصادی به پایداری اکولوزیکی شیوه تحلیل جمعیت و تعاملات آن با پدیده های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی متحول شد فرایند این تغییرات را می توان از تئوری انتقال جمعیت به رزیم های جمعیتی از تبیین های ساختاری به تحلیل های نهادی و از تحلیل در قالب نظریه های رفتار منطقی ون عقلانیت آگاهانه به تاکید بر هویت و عقلانیت ناآگاهانه مشاهده و تشریح کرد این نوشتار به بیان فرآیند مذکور در حوزه جمعیت و توسعه روستایی و عمدتا به تشریح اهمیت عناصر و شرائط نهادی در شکل گیری چار چوب های نظری به منظور تحلیل جمعیت و توسعه روستایی می پردازد.

لینک کمکی