مقاله رويکردي جامعه شناختي به حقوق کار ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رويکردي جامعه شناختي به حقوق کار ايران :


تعداد صفحات :11

مقاله ای که پیش روی شماست در صددبررسی حقوق و روابط کار با رویکردی خاص است: رویکردی درجامعه شناختی که بر آ ن است که باید مساله روابط کار را به طور همه جانبه مورد مطالعه علمی, عینی وهنجارین قرارداد, تا بتوان به تنظیم کار آ مدتر, سودمندتر, بادوام تر و عادلانه تر ازاین روابط دست یافت. پس از اشاره به مبانی, پیشینه تاریخی و پیدایش و تحول حقوق کار در ایران, به تحلیل علمی, همه جانبه روابط کار پرداختیم, تحلیلی که باید برمطالعات روانشناسی اجتماعی, اقتصادی, جمعیت شناختی و جامعه شناختی مبتنی باشد, ا نگاه نمونه ای از مطالعات جامعه شناخنی را از ماکس وبر, امیل دورکیم, کارل رنروژورژ گورویچ, که به تحلیل روابط و حقوق کار پرداخته اند نشان داده ایم. سرانجام, با برر سی انواع هنجارهای مطرح در قلمروروابط کار, بر این موضع تأکید کرده ایم که مطالعات عینی و علمی کافی نیست و باید به اسناد ومدارک مشتمل بر هنجارهای دینی, ملی, عرفی وقومی,و نیز بین المللی توجه و مراجعه کرد. نتیجه ای که از این مطالعه به دست می آ ید, این است که اگر سه مضمون اصلی نظریه های اجتماعی- حقوقی را یعنی اصل ارتباط و همبستگی حقوق و جامعه, اصل هماهنگی دگرگونی های اجتماعی و حقوقی,واصل توجه مؤثروواقعی به نقش عوامل فرا حقوقی بپذیریم, ناگزیر باید روابط و حقوق کار" را در چشم اندازی گسترده و همه جانبه در نظر گرفت و از فردگرایی و صورتگرایی افراطی دست کشیده و به آ ثارو پیامدهای قواعدی که در این قلمرو وضع می کنیم, در سطح جامعه گروه های اجتماعی وجامعه بزرگ) نیز بیندیشیم. سرانجام تلاش کرده ایم نوعی رویکرد "پوزیتیویستی هنجارین. " را در برابر رویکرد " سنتی صورتگرا " تقویت کرده, موجه نماییم.

لینک کمکی