مقاله پايايي و روايي خودارزيابي و تأثير توانش زباني، جنسيت و پيش آگاهي از ابزار سنجش عيني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پايايي و روايي خودارزيابي و تأثير توانش زباني, جنسيت و پيش آگاهي از ابزار سنجش عيني :


تعداد صفحات :11

این تحقیق با توجه به اهمیت راهبرد فراشناختی در ایجاد زبان آموزان خوداتکا که از مساثل مطروحه در بحث های جدید آموزش زبان انگلیسی است, در جهت بررسی روایی و پایایی خودارزیابی و تأثیر توانش زبان, جنسیت و پیش آگاهی از سنجش عینی صورت گرفت. در این تحقیق از دو گروه متفاوت آزمودنی استفاده گردید. کلیه آزمودنی ها, توان خود را در زمینه های مهارت شنیداری, ساختار زبان و مهارت خواندن برحسب درصد خودارزیابی کردند و سپس نتایج خودارزیابی ها و نتایج حاصله از آزمون تافل تجزیه و تحلیل آماری شد. نتایج حاصله نشان داد که خودارزیابی از نظر پایایی و روایی قابل قبول است و باید از اهمیت بالایی در آموزش و ارزشیابی برخوردار باشد. ضمنأ نتایج نشان داد که توانش زبانی و جنسیت از نظر آماری تأثیری قابل تأمل در روایی ر پایایی خودارزیابی ندارند. ولی پیش آگاهی از آزمونی که به منظور تطابق خود ارزیابی ها با نمرات عینی استفاده می شرد, تأئیر قابل توجهی در روایی خودارزیابی دارد.

لینک کمکی