مقاله تأويل نشانه شناختي ساختارگراي شعر "زمستان "

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأويل نشانه شناختي ساختارگراي شعر "زمستان " :


تعداد صفحات :11

از نظرپی یر گیرو, زبان شناس فرانسوی, همه چیز نشانه است و نشانه شناسی که علم نشانه هاست همه دانایی و تجربه انسان را در بر می گیرد. بنابراین بسیاری از حوزه های فکر و اندیشه را می توان در قالب اصول نشانه شناسی بررسی و تحلیل کرد. شعر به لحاظ رمزگان هنری و پیام زیباشناختی آن, از نظام نشانه ای پیچیده ای برخوردار است. مقاله حاضر, نگرشی است نشانه شناختی به شعر زیبای "زمستان " اخوان ثالث و بر این اصل استوار است که شاعر ابداع گر نشانه هاست و از طریق نشانه ها و روابط حاکم میان آن ها معنا را به خواننده منتقل می کند. نوع نشانه های به کار رفته در شعر "زمستان ", انسجام ساختاری, روابط هم نشینی و جانشینی بین این نشانه ها و چینش و تلفیق تصاویر شاعرانه آن, همگی به طرف وحدت شعری حرکت می کند و شاعر را قادر می سازد تا به زیباترین شکل, تجربه حسی و روانی خود را به خواننده القا کند.

لینک کمکی