مقاله سرعت انتشار امواج الاستيک در نمونه هاي سنگ آهک منطقه خوزستان در حالتهاي خشک و اشباع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سرعت انتشار امواج الاستيک در نمونه هاي سنگ آهک منطقه خوزستان در حالتهاي خشک و اشباع :


تعداد صفحات :11

در این مقاله سرعت انتشار امواج تراکمی و برشی بر روی 39 سنگ آهک منطقه خوزستان در فشار اتمسفر در دو حالت خشک و اشباع توسط روش اولین زمان رسید موج اندازه گیری شده است. اندازه گیری ها یک رابطه ساده خطی بین سرعت انتشار امواج تراکمی و برشی برای دو حالت خشک و اشباع نشان می دهند. همچنین مشاهده شد که ضرایب الاستیک شامل مدولهای بالک‘ برشی و یانگ روند کاهشی با افزایش تخلخل دارند. اندازه گیری ها همچنین یک رابطه خطی بسیار خوبی بین مدولهای الاستیک نرمال شده نسبت به چگالی با vp برای دو حالت خشک و اشباع نشان می دهند

لینک کمکی