مقاله حذف بازتابهاي تکراري در حيطه هاي -p و معرفي يک فيلتر جديد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله حذف بازتابهاي تکراري در حيطه هاي -p و معرفي يک فيلتر جديد :


تعداد صفحات :11

تبدیل -p یک از روش ها در مراحل پردازش داده های لرزه ای است که هدف آن بالا بردن قدرت تفکیک داده های لرزه ای می باشد. این عمل به منظورهای مختلف منجمله تضعیف یا حذف امواج تکراری درون آب و چند گانه ها‘ تحلیل سرعت‘ مهاجرت و مدل دادن‘ وارونه سازی و تضعیف نوفه ها در اکتشافات لرزه ای به کار می رود. هدف این مقاله بررسی دو نوع تبدیل -p خطی و سهموی به منظور تضعیف بازتابهای تکراری و دیگر امواج ناخواسته و بیان برتری تبدیل سهموی بر تبدیل خطی می باشد. در این مطالعه ‘ نرم افزارهائی جهت تبدیل های -p خطی وسهموی و انجام پردازش بر روی داده های لرزه ای مصنوعی تدوین و به کار گرفته شده است. مدلهای ساده دو تا چند لایه بهمراه امواج مستقیم و صوتی در هوا‘ بازتابهای اولیه و امواج تکراری درون آب (بازآوایش ها) مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج مربوط به دو مدل متشکل از 6 لایه افقی ارائه شده است. یک فیلتر خطی جدیدکه L-filter نامیده شده است جهت حذف بازآوایش ها د رحیطه -p سهموی پس از تصحیح برونراند نرمال ارائه شده است. با توجه به اینکه همواره بازتابها نسبت به بازآوایش ها و چندگانه ها در حیطه -p سهوی دارای کمتر و عدد p بیشتر می باشند‘ می توان کریدوری خطی در محدوده بازتابها در حیطه -p سهموی بعد از تصحیح برونراند نرمال انتخاب و کلیه داده های موجود در آن را حفظ و بقیه را صفر نمود. بدین طریق حذف کامل امواج تکراری و امواج مستقیم و امواج صوتی در هوا در صفحه -p صورت پذیرد با تبدیل معکوس -p سهموی ‘ داده ها در حیطه t-x بدون حضور امواج ناخواسته فوق حاصل خواهند شد. البته قسمتی از اطلاعات مربوط به لایه ها از بین خواهد رفت که با تغییر محدوده کریدور اعمال شده تا اندازه ای قابل اصلاح خواهد بود. در این مقاله کارآیی این فیلتر بر روی داده های مصنوعی به تأیید رسیده است

لینک کمکی